Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Uppsala, Sverige –28 september 2016 

Styrelsens ordförande i IAR Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 27 april 2016 etablerat en valberedning inför årsstämman 2017. Valberedningen utgörs av Malin Björkmo från Handelsbanken Fonder, Håkan Berg från Robur samt Jonas Eixman från Andra AP-fonden. Malin Björkmo utsågs till valberedningens ordförande. 

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2017 är att lämna förslag till  ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2017.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com