Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Uppsala, Sverige –28 september 2017

Styrelsens ordförande i IAR Systems Group AB har i enlighet med årsstämmans beslut den 26 april 2017 etablerat en valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen utgörs av Jonas Eixmann från Andra AP-fonden, Anders Bladh från Ribbskottet AB, Malin Björkmo från Handelsbanken Fonder samt Mats Larsson från Första AP-fonden. Jonas Eixmann utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2018 är att lämna förslag på ordförande vid bolagsstämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode för uppdragen. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det till josefin.skarin@iar.com