INTO.I fokuserar på IAR Systems och delar ut Deltaco till aktieägarna

Intoi fokuserar på IARSystems som har stor potential med världsledande egenutvecklad mjukvara för programmering av inbyggda system. Intoi äger och utvecklar mjukvarubolaget Northern. Intoi avser att byta namn till IAR vid årsstämma i maj. Deltaco som är Nordens ledande distributör av IT-produkter delas ut till aktieägarna och upptas till handel på First North. Deltacos stabila tillväxt i omsättning och goda marginal gör bolaget till ett attraktivt investeringsalternativ.

- Intoi har renodlat steg för steg mot egenutvecklad programvara. Nu fokuserar vi på IAR Systems vars mjukvara används för att programmera chip i inbyggda system. Renodlingen stärker oss nu när vi drar full nytta av vår världsledande teknologi, marknadens största kundbas och skalbara affärsmodell. Namnbytet till IAR gör oss också tydligare mot aktiemarknaden, säger Stefan Skarin, VD på Intoi.

Intoi har ägt Deltaco sedan 2005. Bolaget har under den tiden investerat i ett nytt logistikcenter i Tullinge utanför Stockholm, utvecklat räckvidden till Nordens främsta återförsäljare och lanserat produkter under eget varumärke som nu står för nästan en tredjedel av omsättningen. Detta har resulterat i att bolagets omsättning vuxit med 11 % och rörelseresultat med 15 % i snitt per år sedan förvärvet.

Med ett attraktivt produktutbud, effektiv logistik och långsiktiga kundrelationer går Deltaco in i en tillväxtfas. Bolaget bedöms bli ett attraktivt investeringsalternativ och ambitionen är att aktien ska upptas till handel på First North som drivs av NASDAQ OMX.

Intoi satsar på utveckling och licensförsäljning av mjukvara genom innehaven IAR Systems och Northern. Intois avsikt är att byta namn till IAR i samband med ordinarie stämman den 3:e maj, 2011.

Extra bolagsstämma i Intoi

Utdelningen av Deltaco är villkorad av beslut på bolagsstämma i Intoi AB som hålls den 14 januari 2011 klockan 16.00 i Kista Science Tower, konferensrum Empire State Building, i Kista. Kallelse kommer att publiceras senast den 30 december 2010.

Styrelsens förslag är att för varje aktie (oavsett aktieslag) i Intoi AB utdela en aktie i TurnIT AB där Deltaco-koncernen ingår (under namnändring till Deltaco AB). För att möjliggöra utdelningen föreslår styrelsen att bolagsstämman samtidigt fattar beslut om att minska reservfonden. Verkställande av minskningen av reservfonden förutsätter tillstånd från Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om tidpunkten för utdelningen av Deltaco, vilken beräknas äga rum under första halvan av andra kvartalet 2011.

Samtliga aktieägare i Intoi som kontaktats (motsvarande 34,9 % av aktiekapitalet och 40,4 % av rösterna) ställer sig positiva till att dela ut Deltaco och avser att rösta i enlighet med styrelsens förslag.

Utdelningen av aktierna i Deltaco omfattas av den så kallade Lex Asea, vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige.

Tidplan

30 december                    Sista dag för kallelse till bolagsstämma

 7 januari                            Avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma

11 januari                          Sista anmälningsdag för deltagande i bolagsstämma

14 januari                          Extra bolagsstämma i Intoi AB

10 februari                        Intois bokslutskommuniké för 2010 offentliggörs. I denna kommer Deltaco att redovisas som resultat av verksamheter under avyttring.

3 maj                                  Delårsrapport för första kvartalet och årsstämma i Intoi AB. På stämma avser styrelsen föreslå att Intoi AB byter namn till IAR.

April-maj                            Avstämningsdag för utdelning av Deltaco AB

April-maj                            I samband med utdelningen är avsikten att aktierna i Deltaco AB ska upptas till handel på First North. Detta förväntas ske med första handelsdag under första halvan av andra kvartalet 2011.

Deltaco

Deltaco är Nordens ledande leverantör och distributör av IT-produkter. Företaget grundades 1991 och ingår i Intoi-koncernen sedan 2005. Deltacos affärsidé är att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter, inklusive datortillbehör, kablage, nätverksprodukter och multimedieprodukter.

Kundkretsen omfattar distributörer, datorbutiker, industrikunder, installatörer, PC-byggare, postorderföretag och återförsäljare. Bland dessa kan nämnas Dustin, MediaMarkt, Kjell & Company, Elgiganten, OnOff, Teknikmagasinet med flera. Deltaco driver också försäljning utanför traditionell IT-sektor.

Deltaco utvecklar kontinuerligt sitt utbud av över 6 000 produkter. Runt en tredjedel av sortimentet förnyas årligen. Flera av produkterna säljs under starka internationella varumärken och i ökande grad under Deltacos eget varumärke. Bolagets erfarenhet och stora inköpsvolymer skapar förutsättningar till att erhålla bästa pris och leveransvillkor från de över 200 tillverkare som bolaget använder i främst Kina och Taiwan.

Deltaco har under 2010 förstärkt sin ledningsgrupp med Ali Motazedi som vd, Siamak Alian som inköpschef och Claes Eriksson som operativ chef och vice vd. Stefan Ström, finanschef på Intoi, kommer under listningsprocessen att vara tillförordnad VD på TurnIT AB där Deltaco-koncernen ingår (under namnändring till Deltaco AB). Styrelsen kommer att kompletteras inför listningen.

Under 2010 har Deltaco uppvisat stark och stabil tillväxt och god lönsamhet. Deltaco har en stark plattform för tillväxt genom effektiva inköp i lågkostnadsländer i Asien, ett modernt logistikcenter och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna.

Intoi (som byter namn till IAR efter stämman i maj)
Intoi satsar på utveckling och licensförsäljning av mjukvara genom dotterbolagen IAR Systems och Northern som bägge har egenutvecklad teknologi och skalbar affärsmodell. Bolaget har finansiella resurser att genomföra eventuella tilläggsförvärv till dessa bolag.

Under de första tre kvartalen 2010, stod IAR Systems för nästan tre fjärdedelar av nettoomsättning och hela rörelseresultat för Intoi proforma, exklusive Deltaco.

IAR Systems är världens ledande leverantör av mjukvaruverktyg för programmering av mikroprocessorer i inbyggda system. IAR Systems mjukvara används för att programmera chip som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin. Bolagets produkter är anpassade för chip från alla tillverkare, vilket är ett mycket attraktivt erbjudande och ger en oberoende position. IAR Systems kombinerar hög teknisk höjd med stor global räckvidd genom marknadens största kundbas över hela världen. IAR Systems strategi är att stärka erbjudandet inom de mest avancerade systemen (32-bitars ofta ARM), utöka produktportföljen, öka andelen licens- och underhållsintäkter och förstärka försäljningen.

Northern erbjuder programvara för storage resource management. Mjukvaran sparar diskutrymme, tid och resurser åt över 1000 kunder i fler än 35 länder, inklusive IKEA, US Navy, Boeing och Nike. I september utnämnde Gartner Northern till en av fyra Industry Challengers tillsammans med HP, Symantec och SolarWind. Northerns strategi är att öka räckvidden i försäljningen, bland annat genom nya kontoret i Boston och partners som EMC Select.

Intoi får cirka 170 medarbetare med huvudkontor och produktutveckling i Sverige och global räckvidd genom säljkontor i USA, Storbritannien, Finland, Frankrike, Kina, Tyskland, Japan och Italien.

Proformaräkenskaper TurnIT AB (under namnändring till Deltaco AB) 

RESULTATRÄKNING MSEK Q1-Q32010 Q1-032009
Omsättning 272,0 250,6
Rörelsens kostnader -245,9 -225,0
Avskrivning materiella anläggningstillgångar -1,7 -2,2
Resultat från innehav 24,4 23,4
Centralt, netto -3,5 -4,0
Avskrivning immateriella tillgångar -0,8 -0,8
Rörelseresultat 20,1 18,6
Finansnetto -1,5 -1,5
Resultat före skatt 18,6 17,1
Skatt 0,0 0,0
Periodens resultat 18,6 17,1
 BALANSRÄKNING, MSEK             2010-09-30
Immateriella tillgångar 100,1
Materiella anläggningstillgångar 49,7
Finansiella anläggningstillgångar 34,3
Övriga omsättningstillgångar 144,1
Likvida medel 24,9
Eget Kapital 278,9
Avsättningar 0,0
Räntebärande skulder 27,8
Icke räntebärande skulder 46,4
Balansomslutning 353,1

Proformaräkenskaper Intoi

Intoi kommer att bestå av IAR Systems och Northern (inklusive Nocom Software).

RESULTATRÄKNING MSEK Q1-Q32010 Q1-032009
Omsättning 177,8 188,8
Rörelsens kostnader -160,2 -168,5
Avskrivning materiella anläggningstillgångar -1,3 -1,4
Resultat från innehav 16,3 18,9
Centralt, netto -7,1 -8,0
Avskrivning immateriella tillgångar -3,0 -3,4
Rörelseresultat 6,2 7,5
Finansnetto -0,4 -1,0
Resultat före skatt 5,8 6,5
Skatt 0,0 0,0
Periodens resultat 5,8 6,5
En starkare svensk krona har påverkat Intois proforma omsättning negativt med 12 MSEK och rörelseresultatet med 7 MSEK i jämförelse med föregående år.
BALANSRÄKNING, MSEK               2010-09-30
Immateriella tillgångar 156,9
Materiella anläggningstillgångar 4,6
Finansiella anläggningstillgångar 73,4
Övriga omsättningstillgångar 60,3
Likvida medel 19,6
Eget Kapital 259,1
Avsättningar 4,5
Räntebärande skulder 17,9
Icke räntebärande skulder 33,3
Balansomslutning 314,8