INTOIs delårsrapport januari – juni 2008:

• Omsättningen uppgick till 278,0 (378,4) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 19,2 (21,8) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 7 (6) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 18,6 (15,5) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 1,68 (1,30) SEK
• Eget kapital per aktie uppgick till 52,73 (48,90) SEK
• Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK)10,2 (-1,5)


• Omsättningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 278,0 (255,7) varav 128,9 (125,4) MSEK under andra kvartalet. Detta motsvarar en organisk tillväxt på 9 procent under det första halvåret och 3 procent under det andra kvartalet.

• Rörelseresultatet uppgick till totalt 19,2 (21,8) MSEK, varav 4,8 (9,8) MSEK för andra kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 7 (6) procent för första halvåret och 4 (6) procent för andra kvartalet. Den svagare dollarn har påverkat omsättningen negativt med 5,1 MSEK och rörelseresultatet med 2,8 MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 11,7 MSEK och den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 81 (79) procent.

• Återköp av egna aktier har skett med 30,1 MSEK under det senaste året, varav 6,3 MSEK under 2008 års två första kvartal. Utdelning har lämnats till aktieägarna med 20 öre per aktie (före sammanläggning av aktier), totalt 22,1 MSEK.

Viktiga händelser

• Årsstämman den 6 maj 2008 beslutade att ändra företagets firma till Intoi AB (publ). Samtidigt förtydligades företagets inriktning och profil till förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag. Årsstämman den 6 maj 2008 beslutade också om sammanläggning av aktier 1:10.

• Northern har utsetts till ett av nio företag i världen att ingå i den världsledande lagringsleverantören EMC:s partnerprogram EMC Select.

• Deltaco har under andra kvartalet etablerats i nya mer effektiva lokaler i Huddinge.


Koncernen har påverkats av ett förändrat marknadsklimatet under den senare delen av andra kvartalet . Det är främst i USA som efterfrågan varierat stort mellan olika produktgrupper i jämförelse med tidigare kvartal. Det är dock för tidigt att göra en bedömning om det är bestående eftersom ett tydligt mönster saknas. Det är inte alla delar i koncernen som påverkas negativt av en försämrad konjunktur. Vi förbereder oss i de delar av koncernen där en försämrad konjunktur kan påverka marknadsklimatet negativt. Vi kommer fortsatt att investera inom de områden vars erbjudande stärks i en marknad som påverkas av en försämrad konjunktur.

Koncernens kassaflöde har förbättrats i jämförelse med föregående år. Koncernens starka finansiella ställning har möjliggjort fortsatta återköp av aktier och en utdelning har lämnats till aktieägarna.

Koncernen har under perioden haft en hög aktivitet i att utvärdera ett flertal företagsaffärer. Koncernens starka finansiell ställning under rådande marknadsklimat skapar möjligheter i Norden såväl som internationellt. En konsekvens av det rådande finansiella klimatet gör att affärerna kräver längre tid för utvärdering och beslut. Det är vår bedömning att någon av de företagsaffärer vi utvärderar kommer att komma till beslut under 2008.