Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2001, klockan 15.00, i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 27 november 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 4 december 2001, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 27 november 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Godkännande av förvärv av köpoption. Beslut om att godkänna styrelseledamoten Christer Magnussons förvärv av köpoptioner avseende sammanlagt 100.000 aktier av serie B från styrelseordföranden Anders Jonson. 8. Godkännande av överlåtelse av dotterbolag. Beslut om att godkänna överlåtelse av dotterbolagen Hera AB och ECMM Communication AB till Heras vd Michel Östlund. Köpeskillingen uppgår till en (1) krona. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå under vissa omständigheter. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 8 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 9. Emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning. Beslut om nyemission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 1.400.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Optionsrätterna skall avskiljas och överlåtas till ledande befattningshavare och andra anställda i Nocomkoncernens bolag i Sverige (med undantag för dotterbolagen Hera AB, Tradevision AB, Aerohosting AB och Nocom Travelutions AB). Skuldebrevet förfaller till betalning den 30 november 2002 och löper med sex procents ränta. Emissionskursen för skuldebrevet motsvarar skuldebrevets nominella belopp med tillägg för ett belopp motsvarande optionsrätternas marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B, på nominellt en krona, under tiden från och med den 1 december 2003 till och med den 31 december 2003. Teckningskursen skall utgöra 150 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje handelsdag för Nocoms B-aktie på OM Stockholmsbörsen AB:s O-lista under perioden från och med den 28 november 2001 till och med den 18 december 2001. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 1.400.000 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,7 % av det totala aktiekapitalet och cirka 2,2 % av det totala röstetalet. Inklusive tidigare utestående optionsprogram uppgår utspädningseffekten till cirka 10,6 % av det totala aktiekapitalet och cirka 5,2 % av det totala röstetalet. Med hänsyn till teckningskursen på tidigare utestående teckningsoptioner bedöms dessa ej komma att nyttjas för teckning av aktier. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och skuldebrevet äger tecknas av Nocom Partner Network AB (ett helägt dotterbolag till Nocom AB), varefter detta bolag skall avskilja optionsrätterna och sälja dessa på marknadsmässiga villkor som baseras på en beräkning enligt Black & Scholes värderingsmodell utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Teckningsberättigade anställda skall erbjudas optionsrätter enligt följande; kategori I - ledande befattningshavare och ledande specialister högst 20.000 optionsrätter per person, kategori II - mellanchefer och övriga specialister högst 10.000 optionsrätter per person, kategori III - övriga anställda högst 5.000 optionsrätter per person. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl övervägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledande befattningshavare och övriga anställda ett delägande, varigenom dessa befattningshavare ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 9 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 10. Bemyndigande för vd att vidta formella ändringar i samband med registrering. 11. Avslutande av bolagsstämman. Värderingsutlåtande från en oberoende expert avseende punkt 8 ovan, liksom styrelsens redogörelse över den föreslagna överlåtelsen, finns tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 9 ovan jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget under minst en vecka före bolagsstämman. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Uppsala i november 2001 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011121BIT00990/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011121BIT00990/bit0002.pdf