Kommuniké från årsstämma och extra bolagsstämma i Intoi AB (publ) (under ändring till I.A.R. Systems Group AB (publ)) den 3 maj 2011

Stockholm, tisdagen den 3 maj 2011

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas ingen utdelning för verksamhetsåret 2010.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Larsson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin samt nyvaldes Markus Gerdien. Stämman utsåg Peter Larsson till styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 125 000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2011 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2012.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt antagande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att bolaget skall emittera högst 1 168 856  teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en B-aktie i Intoi AB (publ). Teckningskursen skall motsvara 150 procent av genomsnittlig börs-kurs för Intois B-aktie under perioden 7 juni – 17 juni 2011.
Teckningsberättigad är det helägda dotterbolaget I.A.R. Systems  AB med rätt och skyldighet att erbjuda samtliga anställda i Intoikoncernen att förvärva teckningsoptionerna till marknadsmässig premie. De teckningsoptioner som inte förvärvats av anställda enligt ovan skall tillsvidare behållas av I.A.R. Systems AB, för att enligt anvisningar från styrelsen erbjudas framtida nyckelpersoner. Årsstämman godkände även vidareförsäljning av teckningsoptionerna i enlighet med programmet.

Nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission.

Återköp respektive överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 1 i bolagsordningen, innebärande att bolagets firma skall vara I.A.R. Systems Group AB.

Överlåtelse av dotterbolaget Northern Parklife AB

Extra bolagsstämman beslutade godkänna överlåtelsen av dotterbolaget Northern Parklife AB till NewCo 3307 Sweden AB (u.ä.t. NorNor Holding AB).

Stockholm tisdagen den 3 maj  2011
Styrelsen
Intoi AB (publ)