Kommuniké från IAR Systems Group (publ) årsstämma 24 april 2014

Stockholm, torsdagen den 24 april 2014

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Markus Gerdien, Peter Larsson, Karin Moberg, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin. Stämman omvalde Markus Gerdien till styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 125 000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig revisor.

Inlösenaktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om
• uppdelning av aktier (aktiesplit 2:1), där varje befintlig aktie delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie.
• minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier.
• ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning av aktiekapitalet.

Sista dag för handel med IAR-aktien före split, inklusive rätt att erhålla inlösen aktier är 5 maj 2014. Avstämningsdag för aktiesplit är den 8 maj 2014. Handel i inlösenaktier av serie B kommer att ske under perioden 13 maj – 27 maj 2014. Betalning av inlösenbeloppet väntas ske genom Euroclear Sweden AB den 5 juni 2014.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2014 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieäagrgrupperingarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015.

Nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Systet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission.

Återköp respektive överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier atier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Stockholm torsdagen den 24 april 2014
Styrelsen
IAR Systems Group AB (publ)