Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 28 april 2005

Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen lämnas ingen utdelning för verksamhetsåret 2004. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Christer Magnusson och Stefan Skarin. Nyval skedde av Trygve Angell, född 1960, verksam i det egna företaget Pidell AS, Norge, Håkan Lissinger, född 1943, verkställande direktör i AVE Holding AB (publ), samt Alexander Oker-Blom, född 1964, verkställande direktör i Alted AB. Styrelseledamöterna Monica Caneman, Curt Egerot och Anders Jonson hade avböjt omval Ändring av bolagsordningen Beslutades att anta ny bolagsordning enligt vilken bolagets aktiekapital skall vara lägst 70.000.000 kronor och högst 280.000.000 kronor. Vidare skall bolagets säte flyttas till Stockholm. Emissionsbemyndiganden Styrelsen bemyndigades att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om · nyemission av aktier av serie B och emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall endast kunna användas för emissioner i syfte att erlägga vederlag i samband med de offentliga erbjudandena till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i TurntIT AB (publ) och till aktieägarna i IAR Systems AB (publ), · nyemission av aktier av serie B. Styrelsens beslut om nyemission skall ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt · nyemission av sammanlagt högst 8.500.000 aktier av serie B mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Bemyndigande att förvärva och överlåta bolagets egna aktier Styrelsen bemyndigades att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen · förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. · avyttra bolagets egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv. Överlåtelse kan även ske på börs i syfte att erhålla likvida medel för betalning i samband med företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Bemyndigandet skall också möjliggöra företagsförvärv. Konstituerande styrelsesammanträde Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Christer Magnusson till styrelseordförande i Nocom AB. Uppsala den 28 april 2005 Styrelsen Nocom AB (publ)