Nocom AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

Nocom AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma Förutom sedvanliga ärenden för den ordinarie bolagsstämman finns bland annat följande förslag upptagna i styrelsens kallelse: * Fondemission innebärande att aktieägare för varje aktie erhåller fyra nya aktier i bolaget. * Optionsprogram riktat till ledande befattningshavare och övriga anställda i Nocomkoncernen. * Bemyndigande för styrelsen att emittera högst 2.500.000 aktier av serie B (motsvarande 500.000 aktier av serie B före föreslagen fondemission) under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. * Nyval av Michael Grimborg som styrelseledamot. Michael Grimborg är försäljnings- och intäktsansvarig på TV 4, samt ingår i TV 4:s ledningsgrupp. Michael Grimborg har tidigare haft flera ledande positioner i olika mediebolag, bland annat har han varit vd för Initiativ Media AB respektive vd för CIA Media Marketing Gruppen, där han även ingått i Europastyrelsen. Fullständig kallelse bifogas detta pressmeddelande. För ytterligare information, kontakta: Anders Jonson, vd Nocom AB (publ) 0708-65 53 01 Tomas Nygren, v vd, Nocom AB (publ), 0708-65 53 16 NOCOM AB (PUBL) KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 11 april 2000, klockan 18.00, på Folkets Hus, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall Dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 31 mars 2000, Dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 6 april 2000, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 31 mars 2000 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören Anders Jonson. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 11. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant. 12. Antagande av ny bolagsordning 13. Fondemission 14. Emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. 15. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B. 16. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering. 17. Avslutande av bolagsstämman. Antagande av ny bolagsordning (punkt 12 ovan) Beslut om att aktiekapitalet skall utgöra lägst 18 miljoner kronor och högst 72 miljoner kronor. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Fondemission (punkt 13 ovan) Beslut om att öka bolagets aktiekapital från 5.328.876 kronor med 21.315.504 kronor till 26.644.380 kronor genom utgivande av 21.315.504 nya aktier, envar aktie å nominellt en krona. Av de nya aktierna skall 3.774.504 vara av serie A och 17.541.000 av serie B. Fondemissionen sker genom överföring från överkursfonden. Avstämningsdag för deltagande i fondemissionen skall vara den 17 maj 2000. Emission av skuldebrev (punkt 14 ovan) Beslut om nyemission av två skuldebrev om vardera nominellt 1.000 kronor. Skuldebreven är båda (efter genomförd fondemission) förenade med 375.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Skuldebreven tecknas till nominellt belopp, varefter optionsrätterna skall avskiljas och överlåtas till ledande befattningshavare och andra anställda i Nocom-koncernen. Skuldebreven förfaller till betalning den 30 juni 2000 och löper med fem procents ränta. För det första skuldebrevet ger varje optionsrätt innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B, på nominellt en krona, under tiden från och med den 1 mars 2002 till och med den 30 april 2002. Teckningskursen skall utgöra 140 procent av den för varje handelsdag för aktier av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsen ABs O-lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 10 april 2000 till och med den 28 april 2000. För det andra skuldebrevet ger varje optionsrätt innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B, på nominellt en krona, under tiden från och med den 1 mars 2003 till och med den 30 april 2003. Teckningskursen skall utgöra 170 procent av den noterade genomsnittliga senaste betalkursen beräknad på samma sätt som beträffande det första skuldebrevet. Vid fullt utnyttjande av samtliga optionsrätter kan aktiekapitalet ökas med högst 750.000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande, med hänsyn tagen till pågående aktieemissioner, motsvarar ca 2,7 procent av aktiekapitalet och 1,1 procent av röstetalet. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och skuldebrevet äger tecknas av Nocom Software AB (ett helägt dotterbolag till Nocom AB), varefter detta bolag skall avskilja optionsrätterna och sälja dessa på marknadsmässiga villkor som baseras på en beräkning enligt Black & Scholes värderingsmodell utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Optionsrätterna skall fördelas bland ledande befattningshavare och övriga anställda. Överlåtelse av optionsrätter skall även kunna ske till personal som anställs efter emissionstillfället. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl övervägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledande befattningshavare och övriga anställda ett delägande, varigenom dessa befattningshavare ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 14 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Emissionsbemyndigande (punkt 15 ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2.500.000 aktier av serie B efter genomförande av den föreslagna fondemissionen. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Bolaget skall även kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar till stämman Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 1999 beräknas skickas till aktieägarna i månadsskiftet mars/april. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 28 mars 2000. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 12 - 15 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget minst en vecka före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 1999 inte lämnas. Förslag till val av styrelse Aktieägare representerande minst 78 procent av rösterna har underrättat bolaget att de avser att framlägga förslag om omval av styrelseledamöterna Ola Norberg, Curt Egerot, Bengt Nilsson, Clas Strååt och Anders Jonson samt nyval av Michael Grimborg. Styrelseledamöterna Tomas Matsson och Hans Åkerblom har avböjt omval. Uppsala i mars 2000 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00140/bit0002.pdf