Nocom har 95,1 procent av aktierna i IAR Systems - erbjudandet förlängs till den 1 april 2005

Nocoms offentliga erbjudande till aktieägarna i IAR Systems AB (publ) har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 18 mars 2005 accepterats av aktieägare representerande 4.633.409 aktier, motsvarande cirka 20,3 procent av röster och kapital i IAR Systems. Tillsammans med TurnIT:s ägarandel om cirka 74,9 procent, vilken Nocom kontrollerar i och med fullföljandet av erbjudandet riktat till TurnIT:s aktieägare, kontrollerar Nocom 95,1 procent av kapital och röster i IAR Systems. Samtliga uppställda villkor för erbjudandets genomförande är uppfyllda och Nocoms styrelse beslutade den 10 mars 2005 att förklara budet för ovillkorat. Nocom avser att påkalla tvångsinlösen samt verka för en avnotering av IAR Systems aktie från Stockholmsbörsen, vilket beräknas ske under april månad 2005. IAR Systems uppfyller inte längre noteringskravet gällande ägarkoncentration. Med anledning av detta har Stockholmsbörsen beslutat att handeln med aktierna i IAR Systems skall ske på O-listans observationsavdelning från och med onsdagen den 16 mars 2005. För att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare i IAR Systems förlängs anmälningsperioden ytterligare. Anmälan kan ske till och med klockan 15.00 fredagen den 1 april 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under den nya förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 6 april 2005.