Nocom har 96,2 procent av aktierna i IAR Systems - erbjudandet förlängs till den 1 juni 2005 IAR Systems har ansökt om avnotering av bolagets aktie

Nocoms offentliga erbjudande till aktieägarna i IAR Systems AB (publ) har vid den förlängda anmälningstidens utgång den 1 april 2005 accepterats av aktieägare representerande 4.880.143 aktier, motsvarande cirka 21,4 procent av röster och kapital i IAR Systems. Tillsammans med TurnIT:s ägarandel om cirka 74,9 procent, vilken Nocom kontrollerar i och med fullföljandet av erbjudandet riktat till TurnIT:s aktieägare, kontrollerar Nocom 96,2 procent av kapital och röster i IAR Systems. Samtliga uppställda villkor för erbjudandets genomförande är uppfyllda och Nocoms styrelse beslutade den 10 mars 2005 att fullfölja erbjudandet. IAR Systems uppfyller inte längre Stockholmsbörsens noteringskrav gällande ägarkoncentration. Med anledning av detta flyttade Stockholmsbörsen handeln med aktierna i IAR Systems till O-listans observationsavdelning den 16 mars 2005. IAR Systems styrelse ansökte den 4 april om avnotering av IAR Systems aktie från Stockholmsbörsen med önskemål om sista handelsdag den 25 april 2005. Nocom påkallade tvångsinlösen i IAR Systems den 29 mars 2005. Tvångsinlösen är ett normalt förfarande i samband med publika bud där det förvärvande bolaget uppnått mer än 90 procent av kapital och röster i målbolaget. För att möjliggöra accept för kvarvarande aktieägare i IAR Systems förlängs anmälningsperioden till och med klockan 15.00 onsdagen den 1 juni 2005. Redovisning av vederlag till dem som accepterar Nocoms erbjudande under förlängningen beräknas kunna påbörjas omkring den 7 juni 2005.