Nocom kallar till extra bolagsstämma

Nocom kallar till extra bolagsstämma Nocoms styrelse har idag fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 1999. Styrelsen föreslår stämman att bland annat fatta beslut om val av ny styrelseledamot, godkännande av förvärv av köpoption, optionsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda i Nocomkoncernen samt bemyndigande för styrelsen att emittera högst 750.000 aktier av serie B under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Fullständig kallelse bifogas detta pressmeddelande. För ytterligare information, kontakta: Tomas Nygren, vVD, Nocom AB (publ), 0703 - 95 55 92 Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 1999, klockan 18.00, på Folkets Hus, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 29 november 1999, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 6 december 1999, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 29 november 1999 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören Anders Jonson. 8. Nyval av styrelseledamot. 9. Godkännande av förvärv av köpoption. Beslut om att godkänna styrelseledamots förvärv av köpoptioner avseende sammanlagt 20.000 aktier av serie B från aktieägaren Anders Jonson. 10. Emission av ett skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning. Beslut om nyemission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 250.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Skuldebrevet tecknas till nominellt belopp, varefter optionsrätterna skall avskiljas och överlåtas till ledande befattningshavare och andra anställda i Nocom-koncernen. Skuldebrevet förfaller till betalning den 30 december 1999 och löper med fem procents ränta. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B, på nominellt en krona, under tiden från och med den 1 januari 2000 till och med den 15 januari 2003. Teckningskursen skall utgöra 140 procent av den för varje handelsdag för aktier av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsen ABs O- lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 29 november 1999 till och med den 17 december 1999. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med högst 250.000 kronor. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar ca 5,2 procent av aktiekapitalet och 1,9 procent av röstetalet. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och skuldebrevet äger tecknas av Nocom Software AB (ett helägt dotterbolag till Nocom AB), varefter detta bolag skall avskilja optionsrätterna och sälja dessa på marknadsmässiga villkor som baseras på en beräkning enligt Black & Scholes värderingsmodell utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Optionsrätterna skall fördelas bland ledande befattningshavare och övriga anställda. Överlåtelse av optionsrätter skall även kunna ske till personal som anställs efter emissionstillfället. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl övervägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledande befattningshavare och övriga anställda ett delägande, varigenom dessa befattningshavare ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 10 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 11. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med upphävande av tidigare bemyndigande, bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 750.000 aktier av serie B. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om rapport. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Bolaget skall även kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget. 12. Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering. 13. Avslutande av bolagsstämman. Aktieägare representerande minst 78 % av rösterna har underrättat bolaget att de avser att framlägga förslag om att Clas Strååt skall väljas till ny styrelseledamot. I övrigt kvarstår styrelsen oförändrad. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 10 och 11 ovan jämte handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget under minst en vecka före bolagsstämman och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Uppsala i november 1999 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00070/bit0002.pdf