Nocom kallar till extra bolagsstämma

Nocom kallar till extra bolagsstämma Nocoms styrelse har fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 28 juni 2000 i Uppsala. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om val av ny styrelseledamot samt godkännande av förvärv av köpoptioner. Ny styrelseledamot föreslås bli riksdagsman Per Westerberg, som har en dokumenterat bred erfarenhet av svensk industri och tillväxtföretag. Fullständig kallelse bifogas detta pressmeddelande. För ytterligare information, kontakta: Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ), 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Ola Norberg, styrelseordförande, Nocom AB (publ), 0706 - 66 00 50 Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 180 personer. För mer information, besök www.nocom.se KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 juni 2000, klockan 17.00, i bolagets lokaler, Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 16 juni 2000, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 26 juni 2000, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 16 juni 2000 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Nyval av styrelseledamot. Aktieägare representerande minst 65 % av rösterna har underrättat bolaget att de avser att framlägga förslag om att Per Westerberg skall väljas till ny styrelseledamot. I övrigt kvarstår styrelsen oförändrad. Bolagets nomineringskommitté har biträtt förslaget. 8. Godkännande av förvärv av köpoptioner. Beslut om att godkänna styrelseledamöters förvärv av köpoptioner avseende sammanlagt 100.000 aktier av serie B från aktieägaren Anders Jonson. 9. Avslutande av bolagsstämman. Uppsala i juni 2000 Nocom AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00140/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/06/13/20000613BIT00140/bit0001.doc