Nocom Q2: Delårsrapport januari - juni 2006

Förbättrat rörelseresultat i alla verksamheter, hög tillväxt inom Programvaruverksamheten och stark kassa • Samtliga verksamhetsområden förbättrade sitt resultat och ökade sina rörelsemarginaler. • Stark expansion inom Programvaruverksamheten – försäljningsframgångar för IAR Systems och förvärv av Northern. • Stark kassa och kraftigt förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten. Första halvåret 2006 • Omsättningen uppgick till 389,9 (237,2) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (5,8) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (2,4) procent. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,4 (4,9) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 15,5 (4,0) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 0,14 (0,03) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,9 (-11,8) MSEK. • Tillgängliga likvida medel uppgick till 115,9 (108,2) MSEK. • Eget kapital uppgick till 523,4 (392,8) MSEK den 30 juni. • Eget kapital per aktie uppgick till 4,91 (3,97) SEK den 30 juni. Andra kvartalet 2006 • Omsättningen uppgick till 178,1 (176,7) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 8,3 (8,8) MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till 4,7 (5,0) procent. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,1 (8,0) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 (7,2) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (0,05) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 (-8,9) MSEK. • Stefan Ström, tidigare finansdirektör, tillträdde vd-posten den 3 maj. Han efterträdde Stefan Skarin som valdes till styrelseordförande vid årsstämman. • I början av april förvärvade Nocom programvaruföretaget Northern. Företaget har ledande, egenutvecklade programvaror inom lagringshantering, Storage Resource Management. Northern har en årsomsättning på cirka 20 MSEK och sysselsätter 22 personer, varav sju i USA. Köpeskillingen uppgick till totalt cirka 25,4 MSEK, varav 7 MSEK avser en tilläggsköpeskilling fördelad på tre år. Händelser efter rapportperiodens utgång • I juli ingick Northern ett strategiskt samarbetsavtal med EMC Corporation för utveckling av stöd för EMC:s lagringssystem. Samarbetet ger möjlighet till ökat stöd för EMC:s lagringsplattformar i programvaran Northern Storage Suite.

/Utdrag ur rapporten/: Vd har ordet Med några månader på vd-stolen är det dags för mig att summera ett framgångsrikt första halvår 2006. Nocom fortsätter att växa – både organiskt och genom förvärv – under obruten lönsamhet. Koncernen omsatte 390 miljoner kronor under årets första sex månader, en ökning med nära 65 procent. Samtidigt har lönsamheten stärkts och rörelseresultatet uppgick till 23,7 miljoner kronor, en fyrdubbling jämfört med första halvåret 2005. Samtliga verksamhetsområden går bättre än föregående år – under både första och andra kvartalet – och kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat kraftigt. Det andra kvartalet var stabilt, och vi ökar nu takten i den fortsatta utvecklingen av koncernen – med fokus på ytterligare tillväxt inom Programvaruområdet och stärkt lönsamhet inom Distributionsverksamheten. I maj tillträdde jag posten som Nocoms vd. Jag har varit med bolaget genom börsintroduktion 1999 och IT-hausse, genom ohämmad tillväxt och tunga förlustår i början av 2000-talet. År 2001 tillträdde jag posten som finansdirektör, samma år som Stefan Skarin gick in som verkställande direktör. De senaste fem åren har präglats av den tuffa, men framgångsrika resan från ett kraftigt förlusttyngt bolag till en växande och lönsam IT-koncern. Med fjolårets stora förvärv i hamn och med våra starka finanser och stabila lönsamhet som grund har vi nu en helt annan frihet att forma koncernens framtid. Under våren inleddes arbetet med att öka tempot i den långsiktiga, strategiska utvecklingen av koncernen. I samband med detta lämnade Stefan Skarin vd-posten för att bli arbetande styrelseordförande. I denna roll kommer han nu att lägga allt sitt engagemang på att utveckla den tillväxtpotential som finns i koncernen. Som vd kommer jag att fokusera på koncernens långsiktiga lönsamhet och finansiella struktur samt på fortsatta effektiviseringar av verksamheten. Det innebär att vi fortsätter vårt nära samarbete, om än i nya roller. Under det andra kvartalet är det huvudsakligen Programvaruverksamheten som utmärkt sig, främst genom en fantastisk försäljnings- och lönsamhetsutveckling i IAR Systems. IAR Systems har befäst och stärkt sin position som en av världens främsta leverantörer av programmeringsverktyg för inbyggda system. Det första halvåret har präglats av ökad försäljning av både egenutvecklad programvara och supportavtal, fördjupade samarbeten med strategiskt viktiga affärspartner runt om i världen, intressanta utvecklingsprojekt och satsningar inom den expansiva ARM-tekniken. Under ökande lönsamhet och stark expansion har IAR Systems även lyckats skapa utmärkta förutsättningar för ytterligare lönsamhet och långsiktig tillväxt. IAR Systems går helt enkelt mycket bra – och den framtida potentialen är stor. Vi har därför höjt resultatmålet för bolaget till 15-20 procents rörelsemarginal. Programvaruverksamheten har också expanderat med förvärvet i april av Northern, ett svenskt programvaruföretag med egenutvecklade lösningar för Storage Resource Management (lagringshantering). Northern verkar som ett självständigt bolag inom Nocomkoncernen och samarbetar nu med distributionsverksamheten på den nordiska marknaden, vilket förväntas ge resultat redan under hösten. Northern har idag cirka hälften av sin försäljning i USA. Satsningar har inletts för att öka distributionen och försäljningen främst i Europa. Detta är i linje med vår uttalade strategi för året – att öka tillväxten inom Programvaruverksamheten. Inom Distributionsverksamheten är det främsta målet inte tillväxt, utan stärkt lönsamhet. Även här har satsningarna börjat ge resultat. Första halvårets rörelseresultat uppgick till 15,9 miljoner kronor, en dryg tredubbling jämfört med motsvarande period 2005. Vårens arbete med att ytterligare stärka lönsamheten väntas få genomslag under årets andra hälft. Inom Nocom Security, där resultatutvecklingen inte varit tillfredsställande, har en rad förändringar genomförts under våren. Bolagets vd fick lämna sin post i juni, investeringar görs i ett nytt affärssystem för att effektivisera säljprocessen, produktmixen ses över och i slutet av det andra kvartalet köptes den norska kundstocken gällande Utimacos programvaror av Buysec AS – allt för att öka effektiviteten och stärka resultatet. Det har varit ett bra halvår även finansiellt, då budet till TurnIT:s aktieägare kunnat avslutas. Den framgångsrika integrationen av verksamheterna i både TurnIT och IAR Systems genomfördes redan under 2005. Även om denna process kunnat ske snabbt känns det mycket tillfredsställande att nu kunna avsluta förvärvsprocessen rent formellt. Det är också glädjande att ägare till hela 99,5 procent av samtliga TurnIT-aktier valt att acceptera vårt erbjudande, som varit oförändrat under hela budperioden. Processen att lösa in utestående TurnIT-aktier kan därmed ta sin början. Den nästan 100-procentiga anslutningsgraden innebär att den kommande tvångsinlösen endast kommer att ha en marginell påverkan på bolagets kassa. Det är bra för Nocom och därmed för våra 20.000 aktieägare. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling under resten av året. Även framöver är det lönsamhet och långsiktighet som gäller. Under hösten kommer vi att öka takten i utvecklingsarbetet – för stärkt lönsamhet inom Distributionsverksamheten och ytterligare tillväxt inom Programvaruområdet. Stockholm, onsdagen den 23 augusti 2006 Stefan Ström Verkställande direktör Nocom AB (publ) Omsättning Omsättningen första halvåret 2006 ökade med nära 65 procent och uppgick till 389,9 (237,2) MSEK varav 178,1 (176,7) MSEK under det andra kvartalet. Programvaruverksamhetens andel av koncernens totala omsättning har ökat under andra kvartalet, både genom IAR Systems kraftiga tillväxt och genom förvärvet av Northern i början av april. Programvaruverksamheten svarade för cirka 22 procent av koncernens omsättning under det andra kvartalet. Huvuddelen av koncernens omsättning kommer från Distributionsverksamheten, som svarar för knappt tre fjärdedelar av omsättningen, och resterande del från Tjänsteverksamheten med nära 5 procent. Distribution I verksamhetsområdet Distribution ingår Deltaco, Network Innovation, Nocom Security, Nocom Software och Webcontrol. Bolagen är verksamma inom distribution av IT-produkter via återförsäljare och partner i Norden och Baltikum. Omsättningen första halvåret 2006 uppgick till 299,3 (189,5) MSEK, varav 130,6 (136,4) MSEK under det andra kvartalet. Sammantaget innebär detta en organisk tillväxt på 19 procent under det första halvåret, jämfört med motsvarande periods proformaomsättning föregående år (se Redovisningsprinciper, sidan 8, för proformaberäkning 2005). Mätt över den senaste tolvmånadersperioden uppgick den organiska tillväxten för verksamhetsområdet till 23 procent. Under årets första kvartal delades Nocom Distribution upp i tre självständiga bolag – Nocom Security, Nocom Software och Webcontrol. Uppdelningen har lett till en starkare fokusering samt en ökad tydlighet gentemot marknaden. Försäljningen i Nocom Security varierar stort mellan kvartalen till följd av känslighet för enskilda större order vid kvartalsskiften. För att få fram relevanta jämförelsesiffror bör man därför se till längre perioder, såväl för Distributionsverksamheten som helhet som för de enskilda dotterbolagen. Det andra kvartalet inleddes med svag efterfrågan, men försäljningen tog fart i slutet av kvartalet. Deltacos satsning på nya marknadssegment har slagit väl ut och medfört ökad försäljning. I juni tecknade Webcontrol ett treårsavtal med den nordiska Fritidsresegruppen, som ingår i TUI AG, Europas ledande koncern inom resor och reserelaterade tjänster. Webcontrol kommer att leverera produkter och tjänster inom webbanalys till resebolagets tio nordiska webbplatser, bland annat Fritidsresors. Avtalet omfattar programvaran WebTrends, utbildning och konsulttjänster. Programvara I verksamhetsområdet Programvara ingår IAR Systems och sedan den 6 april 2006 även Northern. IAR Systems är specialiserat på programvaror för programmering av mikroprocessorer i inbyggda system. Northern är verksamt inom lagringshantering (Storage Resource Management/SRM). Under årets första sex månader omsatte verksamhetsområdet 73,6 (34,7) MSEK, varav 39,4 (31,6) MSEK under det andra kvartalet. IAR Systems fortsätter att utvecklas mycket positivt. Under årets första sex månader omsatte IAR Systems 69,8 (34,7) MSEK, varav 35,6 (31,6) MSEK under det andra kvartalet. Bolaget konsoliderades den 22 mars 2005, och proformaomsättningen uppgick till 54,7 MSEK under första halvåret ifjol (se Redovisningsprinciper, sidan 8, för proformaberäkning 2005). Bolagets tillväxt uppgick till 25 procent mätt över den senaste tolvmånadersperioden. Bakom bolagets starka expansion ligger den renodling av verksamheten som genomförts och som resulterat i ökade programvaruintäkter, såväl i storlek som i andel av omsättningen. Den affärsmodell som vuxit fram under de senaste åren ger tillväxt på både kort och lång sikt. I fokus står försäljningen av den egenutvecklade programvaran. I förlängningen ger detta allt fler löpande supportavtal, som genererar ytterligare, stabila intäkter. Därutöver ger utvecklingskontrakten både intäkter under själva utvecklingstiden och möjlighet till ytterligare programvaruförsäljning i framtiden. Genom det nära utvecklingssamarbetet med flera ledande globala företag stärker IAR Systems sin position på marknaden. Under första halvåret 2006 ökade IAR Systems programvaruintäkter med nära 30 procent. Fjolårets försäljningsframgångar resulterade i en 15-procentig ökning av supportintäkterna under första halvåret 2006. Slutligen har de strategiskt viktiga utvecklingskontrakten flerdubblat intäkterna för utveckling av nya kompilatorer under årets första sex månader. Försäljningen i USA, IAR Systems största marknad, ökade under årets första hälft. Den största tillväxten redovisades i Tyskland, Japan och Norden. IAR Systems försäljning av programvara för chip byggda på ARM-tekniken har ökat med cirka 30 procent jämfört med föregående år och ARM är nu den teknik som står för den klart största andelen sålda programvaror inom IAR Systems. I början av april tecknade bolaget ett viktigt utvecklingskontrakt med en kund i Japan. Kunden är en av världens största leverantörer av mikroprocessorer och IAR Systems ska utveckla en kompilator för företagets nya 32-bitars chiparkitektur. Avtalet är en fördjupning av ett mångårigt samarbete mellan företagen och ordern beräknas vara värd cirka 3,5 MSEK. De tre största marknaderna USA, Tyskland och Japan stod för drygt 50 procent av intäkterna under första halvåret. I april förvärvade Nocom programvaruföretaget Northern. Northern har ledande, egenutvecklade lösningar för effektiv hantering och lagring av information i företags nätverk. Bolaget hade en årsomsättning på cirka 20 MSEK 2005 och sysselsätter 22 personer, varav sju i USA. Northerns största marknader är USA och Japan som svarar för nära 70 procent av omsättningen. Samtidigt som Northern stärker Programvaruområdet inom koncernen, tillför Nocom bolaget resurser, främst inom försäljning. Ett första, viktigt steg är att Nocom tagit över de nordiska distributionsrättigheterna för Northerns programvaror, vilket ger Northern omedelbar tillgång till ett stort nätverk av kvalificerade återförsäljare på de nordiska och baltiska marknaderna. Nocom har drygt 20 års erfarenhet och stor kompetens inom programvarudistribution. Denna kunskap kommer nu Northern till del genom arbetet med att utveckla och stärka bolagets kanalstrategi och försäljningsmodell. Dessa satsningar har redan inletts och förväntas få genomslag i Northerns försäljning under årets tredje kvartal, för att sedan gradvis öka under slutet av året och år 2007. I april tecknade bolaget ett avtal med the U.S. Army Accessions Command vid Fort Knox. Det strategiskt viktiga avtalet avsåg ett flertal licenser av Northern Storage Suite för effektiv och säker hantering av organisationens lagringsresurser. Tjänster I verksamhetsområdet Tjänster ingår Nocom Drift och Nocom Networks med dotterbolaget UNC Systems. Erbjudandet omfattar tjänster inom avancerad IT-drift samt breda kommunikationslösningar, bland annat IP-telefoni och webbportallösningar. Omsättningen årets första halvår uppgick till 17,0 (13,0) MSEK, varav 8,1 (8,7) MSEK under det andra kvartalet. Den ökade omsättningen under det första halvåret är en direkt följd av fjolårets förvärv av Nocom Networks (tidigare Arete Internet) och UNC Systems. Under det senaste året har de tre ursprungliga erbjudandena – Nocom Drift, Nocom Networks och UNC Systems – allt mer integrerats i en affär med gemensam ledning. Bolagen verkar dock på olika marknader, som alla kännetecknas av hård konkurrens och prispress. Under årets första halvår har efterfrågan på driftslösningar varit tillfredsställande, men stor potential finns att öka antalet driftåtaganden med befintliga personella och lokalmässiga resurser. UNC Systems, som säljer webbportallösningar, hade en stabil efterfrågan under första halvåret. Nocom Networks minskar i omsättning som ett direkt resultat av den ökade konkurrensen från större aktörer på marknaden och den konsolidering som pågår inom branschen. Rörelseresultat Rörelseresultatet första halvåret 2006 uppgick till 23,7 (5,8) MSEK, varav 8,3 (8,8) MSEK i andra kvartalet. Resultatförbättringen det första halvåret 2006 uppgick till 18,9 MSEK vid en jämförelse med proformaredovisning för motsvarande period 2005 (se Redovisningsprinciper, sidan 8, för proformaberäkning 2005). Samtliga verksamhetsområden redovisade förbättrade rörelseresultat under såväl första halvåret som det andra kvartalet jämfört med motsvarande perioder föregående år. Verksamhetsområde Tjänster redovisade dock ett negativt rörelseresultat under det andra kvartalet vilket även medförde att verksamhetsområdets halvårsresultat blev negativt. Sett till enbart verksamhetsområdena förbättrades rörelseresultatet med nära 50 procent under årets andra kvartal. Däremot visade posten Centralt ett rörelseresultat som var 4 MSEK lägre än under det andra kvartalet 2005. Detta har sin grund i att Nocoms koncernledning, under fjolårets andra kvartal, initierade ett samarbete för att driva en tidigare TurnIT-tvist. Samarbetet innebar bland annat att Nocom erhöll 5 MSEK från sin partner, vilket hade en direkt, positiv resultateffekt på totalt 5 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (2,4) procent för första halvåret. För andra kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 4,7 (5,0) procent. Distribution Rörelseresultatet för första halvåret 2006 uppgick 15,9 (4,9) MSEK, varav 5,1 (4,9) MSEK under det andra kvartalet. Resultatförbättringen under det första halvåret 2006 uppgick till 3,7 MSEK vid en jämförelse med proformaredovisning för motsvarande period 2005 (se Redovisningsprinciper, sidan 8, för proformaberäkning 2005). Rörelsemarginalen för verksamhetsområdet har successivt stärkts och uppgick till 5,3 (2,6) procent för årets första sex månader. För andra kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 3,9 (3,6) procent. I början av året delades Nocom Distribution i tre självständiga bolag – Nocom Security, Nocom Software och Webcontrol – för ökad specialisering och tydlighet. Detta var ett av de första, viktiga stegen i arbetet med att förbättra lönsamheten inom Distributionsverksamheten. Resultatutvecklingen i Nocom Security har inte varit tillfredsställande, och flera åtgärder har satts in för att förbättra denna. Marknaden för informationssäkerhet växer, men präglas också av hård konkurrens och pressade marginaler. Nocom Security har med sina ledande programvaror, höga kompetens och breda nordiska närvaro, goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden. För att uppnå lönsamhet krävs dock ett starkt ledarskap, en tydlig produktstrategi och en effektiviserad säljprocess. Nocom Securitys vd lämnade sin post i juni. I slutet av juni gjorde Nocom Security ett inkråmsförvärv i Norge, där kundbasen gällande Utimacos säkerhetslösningar förvärvades från Buysec A/S. Eftersom Nocom Security redan har såväl produktkompetens som distributionsnät förväntas förvärvet leda till en omedelbar lönsamhetsförstärkning. Arbetet med att effektivisera affärsflödet kommer att fortsätta under hösten. Nocom Security, Nocom Software och Webcontrol inför under hösten ett nytt ekonomi- och affärssystem för att effektivisera rutiner och processer. Även Deltaco och Network Innovation, vars ekonomisystem är byggda på samma plattform, kommer att uppgradera sina system för att öka effektiviteten. Under kvartalet stärkte Nocom Software sin produktportfölj med nyförvärvade Northerns programvaror, vilket förväntas möjliggöra ytterligare lönsamhetsförbättringar under hösten. Programvara Rörelseresultatet första halvåret 2006 förbättrades kraftigt och uppgick till 12,2 (3,9) MSEK, varav 6,5 (3,6) MSEK under andra kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 procent för årets första sex månader. Rörelseresultatförbättringen för verksamhetsområdet, mätt mot proforma, uppgick för första halvåret till 10,4 MSEK (se Redovisningsprinciper, sidan 8, för proformaberäkning 2005). IAR Systems och Northern har drygt 90 procent av sin omsättning utanför Sverige och har under det andra kvartalet påverkats negativt av den sjunkande dollarkursen. Under tredje kvartalet kommer arbetet med att minska denna valutakänslighet att inledas. IAR Systems framgångsrika satsning på programvaruförsäljning, som har en generellt högre marginal, har resulterat i en betydande resultatförbättring under årets första sex månader. Bolaget är en av världens främsta aktörer inom sin bransch, har tidigt identifierat nya teknikers potential samt lyckats skapa en lönsam blandning av utvecklingskontrakt och ren programvaruförsäljning. Omsättningsökningen inom programvarulicenser och de ökade supportintäkterna ger en hög och stabil lönsamhet. Samtidigt borgar de nytecknade utvecklingskontrakten under första halvåret 2006 för intäkter såväl från själva utvecklingsarbetet som från framtida programvaruförsäljning. IAR Systems redovisade ett rörelseresultat för första halvåret 2006 på 12,8 MSEK vilket motsvarade en rörelsemarginal på 18,3 procent. Rörelsemarginalen i andra kvartalet har nästan fördubblats jämfört med föregående år och uppgick till 19,9 procent. Investeringarna inom den expansiva ARM-tekniken väntas ge effekt först under 2007, men redan nu utvecklas lönsamheten positivt. De satsningar som görs är på marknadssidan, snarare än på det tekniska området. Det nära samarbetet med brittiska ARM har bland annat resulterat i den gemensamma webbplatsen Seven and Nines (www.sevensandnines.com), som riktar sig till utvecklare av ARM-tekniken. Northern, som förvärvades den 6 april, redovisade ett negativt rörelseresultat under årets andra kvartal. Bolaget bedöms vara lönsamt igen redan under andra halvåret 2006. Fortsatta investeringar kommer att göras för att öka försäljning och lönsamhet, främst i Europa. Tjänster Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till -0,8 (-2,5) MSEK, varav -0,9 (-1,3) MSEK under det andra kvartalet. Första halvårets rörelseresultatsförbättring på 1,9 MSEK, mätt mot proforma, är en direkt följd av de synergier på kostnadssidan som uppnåtts i samband med samlokaliseringen av bolagen inom Tjänsteverksamheten (se Redovisningsprinciper, sidan 8, för proformaberäkning 2005). Även om resultatförbättringen varit stor, visar verksamhetsområdet ett negativt rörelseresultat, såväl för kvartalet som för det första halvåret. De tre olika tjänstebolagen går mot en allt mer gemensam affär, men arbetar fortfarande under olika marknads- och konkurrensförhållanden. Nocom Drift ser en stabilisering av priser och en ökad efterfrågan, vilket förbättrar möjligheterna att uppnå lönsamhet framöver. UNC Systems har en stabil och tillfredsställande lönsamhetsnivå. Nocom Networks är inriktat på kommunikationslösningar och IP-telefoni. Trots att priserna är på väg att stabiliseras inom detta område är konkurrensen fortsatt hård. De strukturförändringar som branschen genomgår gör det svårt för en mindre aktör som Nocom Networks att skapa möjligheter för den tillväxt som krävs för lönsamhet. Centralt I Centralt ingår kostnader för koncernledning, styrelse, Investor och Public Relations (IR/PR) samt börsnotering. Rörelseresultatet för första halvåret 2006 uppgick till -3,6 (-0,5) MSEK, varav -2,4 (1,6) MSEK i andra kvartalet. Resultatförbättringen under det första halvåret 2006 uppgick till 2,9 MSEK vid en jämförelse med proformaredovisning för motsvarande period 2005 (se Redovisningsprinciper, sidan 8, för proformaberäkning 2005). Redovisat rörelseresultat för koncernens centrala enhet varierar kraftigt mellan kvartalen till följd av ett fåtal enskilda transaktioner som får stort genomslag på rörelseresultatet. Dessa poster, som kan få stort genomslag även på koncernens resultat, är inte verksamhetsknutna, utan kommer huvudsakligen från förvärv och avyttringar. I februari månad avyttrades aktieinnehavet i ContactorArete Gruppen för 3 MSEK. Försäljningen har påverkat rörelseresultatet i första kvartalet positivt med 2 MSEK. I maj 2005 avyttrades Arete och Arete Datastöd, som ingick i TurnIT. I maj i år utföll en tilläggsköpeskilling om 1 MSEK avseende denna avyttring. Tilläggsköpeskillingen har påverkat rörelseresultatet positivt med 1 MSEK i andra kvartalet. Under fjolårets andra kvartal initierade Nocoms koncernledning ett samarbete för att driva en tidigare TurnIT-tvist. Detta samarbete innebar bland annat att Nocom erhöll 5 MSEK från sin partner, vilket hade en positiv resultateffekt på totalt 5 MSEK andra kvartalet 2005. Framtidsutsikter Målet är att utveckla den potential som finns i de olika verksamheterna – för Distribution gäller stärkt lönsamhet, för Programvara gäller ytterligare tillväxt. År 2005 växte Nocom såväl organiskt som genom förvärv. År 2006 kommer i stort att handla om att utveckla den potential som finns i de olika verksamheterna, främst ökad lönsamhet inom Distributionsverksamheten och fortsatt expansion inom Programvaruområdet. För Distributionsverksamheten gäller stärkt lönsamhet. Målet för Distributionsverksamheten 2006 är att nå en rörelsemarginal på 10 procent, beroende på hur försäljningen av volymrelaterade produkter utvecklas. Dessa produkter har en lägre marginal än övriga produkter inom verksamhetsområdet och står periodvis för hög omsättning. Under hösten kommer bolagen att arbeta vidare mot ökad fokusering, tydligare erbjudanden och stärkta produktstrategier. För att öka lönsamheten kan satsningar ske på nya produkter, kundsegment och geografiska marknader. I september införs det nya affärs- och ekonomisystemet, vilket innebär en effektivisering av affärsprocesser och administrativa rutiner i bolagen. Under resten av året kan även åtgärder för ytterligare kostnadsbesparingar bli aktuella. För Distributionsverksamheten gäller stärkt lönsamhet. Under hösten kommer bolagen att arbeta vidare mot ökad fokusering, tydligare erbjudanden och stärkta produktstrategier. Programvaruverksamheten har utökats under det första halvåret och omfattar nu IAR Systems och Northern. IAR Systems ska fortsätta att växa och arbeta efter affärsmodellen med en mix av programvaruförsäljning, supporttjänster och utvecklingskontrakt. Samtidigt ska IAR Systems tillvarata tillväxtmöjligheter på nuvarande och nya marknader, samt växa med den snabbt ökande efterfrågan av produkter inom ARM. Målet för IAR Systems är att redovisa fortsatt tillväxt. Bolagets positiva resultatutveckling under det första halvåret bedöms vara varaktig. Vi har därför valt att höja målet vad gäller bolagets rörelsemarginal med fem procentenheter till 15-20 procent. För Northern förväntas satsningar inom försäljning och marknadsföring ge resultat under resten av året och år 2007 – i form av både ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. IAR Systems positiva resultatutveckling under det första halvåret bedöms vara varaktig. Målet vad gäller bolagets rörelsemarginal höjs därför med fem procentenheter till 15-20 procent. Tjänsteverksamheten verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad med pressade marginaler och pågående strukturförändringar. Målet för Tjänsteverksamheten är att nå en rörelsemarginal på 5-7 procent i slutet av året. För att nå detta krävs ytterligare synergier, såväl på kostnads- som på intäktssidan. Nocom är idag en stark och stabil IT-koncern. Fokus ligger nu på att öka tempot i den strategiska utvecklingen av koncernen. Vi fokuserar inte på enskilda kvartal, varken omsättnings- eller resultatmässigt – utan målet är att utvecklas långsiktigt. Stabiliteten i verksamhet, finansiell ställning och resultat ger oss möjlighet att aktivt driva den strategiska utvecklingen och att växa under fortsatt lönsamhet.