Programvaruverksamheten gör sitt bästa kvartal och koncernen fördubblar rörelseresultatet under niomånadersperioden

Nocoms delårsrapport för perioden januari – september 2006

Nocom fortsätter att växa under lönsamhet. Omsättningen uppgick till nära 560 miljoner kronor, en ökning med 40 procent jämfört med de tre första kvartalen 2005. Rörelseresultatet fördubblades jämfört med motsvarande period 2005 och uppgick till 34,8 miljoner kronor under perioden januari – september. Det tredje kvartalet ligger både försäljnings- och resultatmässigt över det framgångsrika tredje kvartalet 2005. Den successiva förstärkningen av rörelsemarginalen fortsätter.

Samtliga verksamhetsområden är lönsamma under det tredje kvartalet. Programvaruverksamheten, med bolagen IAR Systems och Northern, fortsätter att utvecklas positivt och ökar rörelseresultatet till 6,9 (4,9) MSEK.

– Det tredje kvartalet var årets resultatmässigt bästa för det växande Programvaruområdet. Samtidigt är Distributionsverksamheten stabilt lönsam, vilket ger starka finanser och skapar investeringsmöjligheter, säger Stefan Ström, vd och koncernchef, Nocom.
– Vi ser fortsatt stor potential i både IAR Systems och Northern och räknar med att deras starka lönsamhetsutveckling kommer att fortsätta. Deras betydelse för koncernen har stärkts under året och vi kommer nu att öka investeringarna för fortsatt tillväxt.

Den positiva finansiella utvecklingen fortsätter – kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 44 miljoner kronor under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 2005. Kassan är stark och koncernens likvida medel uppgick till 97,5 miljoner kronor den 30 september.

– Nocom har under året arbetat intensivt med den strategiska utvecklingen, för att 2007 öka tillväxttakten ytterligare inom programvaruområdet, säger Stefan Skarin, arbetande styrelseordförande i Nocom.
– Vi ser att potentialen inom området är stor, och med distributionsverksamheten som en stabil resultatmotor har vi alla möjligheter att ta tillvara affärsmöjligheter och skapa en långsiktig, spännande utveckling.

Utdrag ur rapporten – januari - september 2006:
• Omsättningen uppgick till 559,3 (401,6) MSEK, varav 169,4 (164,4) MSEK under det tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 34,8 (16,1) MSEK, varav 11,1 (10,3) MSEK under det tredje kvartalet.
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (4,0) procent, varav 6,6 (6,3) procent under tredje kvartalet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,9 (-8,1) MSEK.
• Eget kapital uppgick till 532,6 (399,8) MSEK den 30 september.
• Eget kapital per aktie uppgick till 4,98 (4,03) SEK den 30 september.