Tredubblad försäljning, kraftig vinstökning och fortsatt potential 2006 - Nocoms Bokslutskommuniké 2005

Löftet från 2004 om att skapa en ny stark IT-koncern infriades och 2005 blev ännu ett framgångsrikt år för Nocom. Strategiska förvärv och försäljningsframgångar gav en tredubblad omsättning och ett rörelseresultat på nästan 35 miljoner kronor. Därtill är den finansiella ställningen mycket god. Förutom den starka kassan är alla verksamheter – Distribution, Programvara och Tjänster – lönsamma och genererar positivt kassaflöde Bokslutskommunikén visar också på en stark avslutning på året. Omsättningen ökade med mer än 300 procent under det fjärde kvartalet, till 234 miljoner kronor, och rörelseresultatet uppgick till nära 19 miljoner kronor. – Vi har nått vårt mål för året – att skapa en stark, stabil och lönsam IT-koncern, säger Stefan Skarin, vd och koncernchef i Nocom. – Även framöver är det långsiktig lönsamhet som gäller, och vi skall också ta tillvara den potential som finns i koncernen. Under 2006 vill vi lyfta fram de möjligheter som finns - ökad effektivitet och stärkt lönsamhet inom distributionsverksamheten, tillväxt i programvaruverksamheten och fortsatta synergier inom tjänsteverksamheten. Utdrag ur rapporten: Fjärde kvartalet, oktober-december 2005 • Omsättningen uppgick till 234,0 (72,1) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 18,7 (4,2) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 18,8 (3,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 45,9 (19,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,43 (0,59) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,5 (5,7) MSEK. • Tillgängliga likvida medel uppgick till 119,1 (22,9) MSEK den 31 december. Helåret 2005 • Omsättningen uppgick till 635,6 (214,2) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 34,8 (13,9) MSEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 34,0 (13,5) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 57,0 (25,9) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,63 (0,84) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 (-7,5) MSEK. • Kapitaltillskott genom nyemissioner och avyttringar uppgick till totalt 107,0 MSEK under året.