Utnyttjande av teckningsoptioner och ökning av aktiekapitalet

Årsstämman den 3 maj 2011 beslutade att emmitera högst 1 168 856 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie i IAR Systems Group AB (publ). Optioner ur denna serie, TO4B 2011/2014, har utnyttjats av medarbetare för att teckna nya B-aktier i IAR Systems Group AB (publ).

I juni  2014 har 42 000 optioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier.

Aktiekapitalet i IAR Systems Group AB (publ) är efter registreringen av aktierna för de utnyttjade teckningsoptionerna 125 765 614 kronor fördelat på 12 576 561 aktier, varav 100 000 A-aktier och 12 476 561 B-aktier. Det totala antalet röster i IAR Systems Group AB (publ) är 13 476 561.

I samband med att optionsprogrammet avslutades den 18 juni 2014 har ytterligare 55.500 teckningsoptioner utnyttjats för att teckna nya B-aktier. Registrering av dessa 55.500 nya B-aktier pågår och ingår ej i ovanstående aktiekapital och antal aktier.