Bästa kvartalsresultatet någonsin och tillväxt i alla marknader

· Nettoomsättningen uppgick till 142,9 (129,9) MSEK, varav 48,2 (44,2) MSEK under tredje kvartalet · Rörelseresultatet uppgick till 16,3 (9,7) MSEK, varav 7,1 (4,4) MSEK under tredje kvartalet · Rörelseresultatet under tredje kvartalet har belastats med 0,6 MSEK för förvärvet av Signum Systems Corp · Rörelsemarginalen uppgick till 11,4 (7,5) procent för perioden och till 14,7 (10,0) procent för tredje kvartalet · Resultat per aktie uppgick till –2,66 (2,21) SEK för perioden och till 0,67 (0,77) för tredje kvartalet · Resultat per aktie räknat på resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 1,48 (0,89) SEK för perioden och till 0,67 (0,39) SEK för tredje kvartalet · I lokal valuta ökade omsättningen i perioden med 22 % i USA, 15 % i Europa och med 29 % i Asien

Bibehållen tillväxt på alla marknader  

IAR fortsätter att växa på samtliga marknader. I tredje kvartalet är tillväxten störst i Asien men även övriga marknader fortsätter att visa tillväxt i jämförelse med föregående år.

I tredje kvartalet ökade omsättningen med 9 % till 48,2 MSEK. Tillväxten i lokal valuta uppgick för niomånaders-perioden till 22 % i USA, 15 % i Europa och 29 % i Asien.

Resultatförbättring även i tredje kvartalet.

Resultatutvecklingen är positiv och rörelseresultatet ökade i tredje kvartalet med drygt 60 % till 7,1 MSEK. Generellt sett har semestereffekt i form av lägre personalkostnader en positiv effekt på tredje kvartalets resultat.
För niomånadersperioden har rörelseresultatet förbättrats drygt 68%. Vi har för perioden redovisat ett högre resultat än för hela förra året.

Rörelsemarginalen fortsätter även den att förbättras och var i tredje kvartalet 14,7 % att jämföra med 11,0 % för andra kvartalet 2011 och 8,3 % för första kvartalet 2011. För niomånadersperioden uppgick rörelsemarginalen till 11,4 % att jämföras med 7,5 % motsvarande period 2010.

Starkt kassaflöde i kvartalet

Vår löpande verksamhet genererade 13,3 MSEK i kassaflöde i kvartalet och vid kvartalsskiftet hade vi 43 MSEK i likvida medel och 25 MSEK i outnyttjad checkräkningskredit, vilket innebär att disponibla likvida medel uppgår till 68 MSEK.

Delar av vår likviditet, 13,6 MSEK, har vi i oktober använt för förvärvet av Signum.

Störst tillväxt inom ARM

Vi ser en fortsatt stark tillväxt inom ARM där de nya tillämpningarna inom ARM Cortex växer på alla marknader. Drivkraften är förutom ledande teknik även att de kunder som utvärderar processorer för nya digitala produkter har stort utbud av leverantörer. Detta ger kunderna möjlighet att utvärdera och jämföra både produkt, pris samt prestanda.

Förvärv av teknologi ökar möjligheter

Genom förvärvet av Signum och vår marknadsledande produkt IAR Embedded Workbench så öppnar vi för en ny marknad av avancerade integrerade lösningar.

Förvärvet i sig innebär nya produkter och ett breddat erbjudande vilket ger ökade intäkter. Dessutom kommer dessa nya produkter att stärka försäljningen av IARs utvecklingsverktyg, vilket kommer att påverka både omsättning och resultat positivt redan under 2012.

Stefan Skarin, VD på IAR Systems Group AB