Bokslutskommuniké 2000

Baserad på reviderat bokslut för Nocom AB (publ) verksamhetsåret 2000 - Omsättningen ökade med 29 procent till 242,0 (187,3) MSEK. - Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -41,6 (8,1) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 36 MSEK och kundförluster om 9 MSEK. - Resultat före skatt uppgick till -60,9 (1,8) MSEK. Vilket motsvarar -2,05 ( -0,05) kr per aktie. - Antalet anställda vid årets slut uppgick till 241 (146) - Nyemission tillförde likviditet om 230 Mkr, vilket möjliggjort strategisk uppbyggnad av tjänster och satsningar inom mobilt Internet och e-logistik. - Omsättningen inom tjänsteverksamheten, konsult- och driftstjänster, ökade 305 procent till 72,1 (17,8) MSEK. Detta motsvarar 30 (10) procent av den totala omsättningen. - Förvärv av Tradevision, som säljer realtidsinformation om företags varuflöden, ger ledande position inom internationell e-logistik. Nocom äger 70 procent och SAS 30 procent. - Nocom och Europolitan startar gemensamt Mobile Relations AB, med fokus på mobila intranät- och extranätlösningar. - Nocoms starka finansiella ställning och sedan femton år uppbyggda kundrelationer, samt de strategiska förvärv som genomförts under året, ger Nocom goda förutsättningar att ytterligare förstärka sin marknadsposition Fjärde kvartalet 2000 - Omsättningen ökade med 26 procent till 90,6 (71,9) MSEK. - Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -16,3 (3,2) MSEK, vilket belastats med strukturella investeringar om 6 MSEK och kundförluster om 6 MSEK. - Resultat före skatt uppgick till -23,3 (-0,1) MSEK. - Flera betydande affärer under fjärde kvartalet, såsom - ett större internationellt avtal avseende experttjänster inom content management samt leverans av e-business-plattform, med driftssättning i ett flertal europeiska länder under våren 2001. - avtal med IKEA avseende leverans av produkter och tjänster för värddatoråtkomst. - e-logistiktjänster till bland annat SAS Cargo, Win-gruppen, Schreiner Airways Cargo, Braathens och Sterling Courier.