BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Intois fokuserar på IAR Systems och delar ut Deltaco till aktieägarna. Deltaco rapporteras därför som utdelad verksamhet. För att spegla den nya inriktningen avser Intoi byta namn till IAR på stämma den 3 maj 2011.

För koncernen totalt ökade rörelseresultat från 5,5 MSEK till 25,0 MSEK och vinsten per aktie från 17 öre till 1,88 kr för året. Detta trots att det uppstod engångskostnader för en ny koncernstruktur om -8,3 MSEK under kvartalet och att den starka svenska kronan påverkade rörelseresultatet med -8,8 MSEK för året.

IAR Systems uppnår sin högsta omsättning någonsin för kvartalet och för året

IAR Systems avslutade året starkt och ökade omsättningen med 17% till den nya rekordnivån 48,0 MSEK och rörelseresultat med 19% till 6,2 MSEK för sista kvartalet. För helåret ökade rörelseresultat med 26% till 22,5 MSEK, trots att den starka kronan påverkade rörelseresultatet negativt med 7,7 MSEK. Framgångsrika produktlanseringar och försäljningsinsatser ledde till att omsättningen i lokal valuta ökade med 19% i USA, 20% i Europa och 28% i Japan för helåret. IAR Systems har en stark position som oberoende leverantör av utvecklingsverktyg för chip från alla chiptillverkare, särskilt för de mest avancerade systemen (ofta baserade på ARM-chip). Bolagets nya teknologi för energismart programmering har även blivit en framgång hos kunderna.

Ny VD på Northern

Northerns omsättning uppgick till 17,9 MSEK och bolaget uppnådde en mindre rörelsevinst för det fjärde kvartalet. Northern har en användarvänlig och prisbelönt teknologi för lagringshantering med några av världens mest kända och krävande bolag i sin kundlista. I januari 2011 har Jonas Areskoug utsetts till ny VD för att driva försäljning och utveckla bolagets teknologi och position.

Deltaco uppnår sin högsta omsättning någonsin för kvartalet och för året

Deltacos omsättning ökade med 8% för helåret och med 7% till 107,7 MSEK för kvartalet. Rörelseresultat uppgick till 32,3 MSEK för helåret och 7,9 MSEK för kvartalet. Processen har inletts för att lista bolaget på First North under det andra kvartalet.

Intois finansiella ställning är fortsatt stark; eget kapital per aktie är 54,16 kr, soliditeten är 80% (80) och kassan uppgår till 25,1 MSEK samt en outnyttjad kreditlimit om 40,4 MSEK. Under kvartalet investerade vi i IAR Systems och amorterade vissa räntebärande skulder. Styrelsen planerar inte för någon kontant utdelning utöver utdelningen av Deltaco.

Målsättning för 2010 var att rörelseresultat skulle överstiga 2008 års nivå (32,3 MSEK). Koncernens totala rörelseresultat justerat för engångskostnader för ny koncernstruktur uppgick till 33,3 MSEK. Styrelsen har för avsikt att lämna en bedömning om framtidsutsikter samt lämna prognos för 2011 för kvarvarande verksamheter i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2011.