Bokslutskommuniké januari - december 2004 (utdrag)

Fördubblat rörelseresultat Nocom redovisade ett rörelseresultat för helåret som var 96 procent bättre än bolagets tidigare bästa årsresultat (2003). Ökad försäljning och låga rörelsekostnader låg bakom den kraftiga resultatförbättringen. · Rörelseresultatet fördubblades från 2003 till 10,2(5,2) MSEK, varav 3,2 (2,4) MSEK för fjärde kvartalet. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,8 (5,5) MSEK, varav 2,9 (2,6) MSEK för fjärde kvartalet. · Resultat efter skatt uppgick till 22,2 (3,3) MSEK, varav 18,0 (1,8) MSEK för det fjärde kvartalet. · Resultat per aktie uppgick till 0,72 (0,12) SEK, varav 0,56 (0,06) SEK för fjärde kvartalet. Kraftig tillväxt Ökad programvaruförsäljning i hela Norden gav en omsättningsökning på 41 procent. Omsättningen uppgick till 214,2 (151,5) MSEK, varav 72,1 (52,9) MSEK i fjärde kvartalet. Positivt kassaflöde i fjärde kvartalet Den kraftiga tillväxten har bundit mer kapital, främst under det första halvåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (1,7) MSEK för helåret 2004, och rörelsekapitalet ökade med 25,6 (18,3) MSEK. Kassaflödet var positivt under det fjärde kvartalet, då det uppgick till 5,7 (5,4) MSEK. Nyemission tillförde kapital för förvärv I maj genomförde Nocom en riktad nyemission om 18,0 MSEK, för att finansiera förvärvet av den danska programvarudistributören Tempest A/ S och för att stärka ägarbilden. Nocom, TurnIT och IAR Systems går samman och bildar ny, stark IT-koncern I december lämnade Nocom ett offentligt erbjudande till innehavarna av aktier och optionsrätter i TurnIT, samt till aktieägarna i IAR Systems. Förvärven finansieras med nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Nocom och beräknas vara genomförda senast under andra kvartalet 2005. Den nya koncern som bildas vid ett samgående blir en betydande aktör på IT-marknaden. Vd har ordet Ett starkt fjärde kvartal avslutade ett framgångsrikt och lönsamt år för Nocom. Årets rörelseresultat fördubblades jämfört med 2003 - som tidigare var bolagets mest lönsamma år. Därtill har omsättningen ökat med drygt 40 procent. Årets sista kvartal präglades av bra försäljning i samtliga länder, ett positivt kassaflöde och lönsamhet. Vår stabila lönsamhet har gett oss möjlighet att gå in i en mer offensiv tillväxtfas. Under 2004 lyckades vi förena en lönsam affärsverksamhet med strategisk expansion. I maj förvärvades danska Tempest A/S – en lönsam programvarudistributör som snabbt integrerats i koncernen. I september inleddes en etablering i Baltikum, med fokus på Estland i ett första skede. Genom våra goda leverantörskontakter kunde vi snabbt erbjuda de baltiska återförsäljarna en komplett produktportfölj inom IT-säkerhet. Vi har inlett den baltiska satsningen med kompetens och resurser från de svenska och finska bolagen, men strävar efter en snar etablering med lokala resurser. Vi avslutade året med att ta nästa, viktiga steg i vår strävan efter ökad tillväxt. Nocom lade då ett offentligt bud på att förvärva de O-listenoterade IT-företagen TurnIT och IAR Systems. Dessa förvärv och övrig expansion sker naturligtvis utan att vi gör avkall på lönsamheten. Programvaruförsäljningen har ökat kraftigt under året. Vi är idag en heltäckande nordisk distributör och många av våra leverantörer har gett oss förtroendet att distribuera deras produkter i samtliga nordiska länder. Det ger en stark produktportfölj i de enskilda länderna, samtidigt som vi kan samordna våra resurser och den produktkompetens som finns i våra nordiska bolag. Under året har erbjudandet inom främst IT- säkerhet stärkts och det är också detta teknikområde som står för merparten av tillväxten. Nocom Support utvecklas i takt med att IT-mognaden hos våra kunder ökar och åtagandet gentemot leverantörerna förändras. Återtecknandet av service- och supportavtal är fortsatt högt, och vi ser även en växande efterfrågan på mer kvalificerade, teknikrelaterade tjänster och utbildning, främst på den svenska marknaden. Marknaden för drift och hosting har varit fortsatt kraftigt konkurrensutsatt, vilket påverkat Nocom Drift. Ökade satsningar på marknadsföring och försäljning har skett och resultattrenden för driftverksamheten var positiv under året. Det planerade samgåendet med TurnIT, med dotterbolaget Arete som också har en driftverksamhet, förväntas innebära ökade affärsmöjligheter. Efter år av svag efterfrågan och låg aktivitet på IT-marknaden, ser vi nu tydliga tecken på ökad efterfrågan. Tidigare års arbete för lönsamhet har varit inriktat på att uppnå kostnadsbesparingar, öka affärsmässigheten och effektivisera organisationen. Det har gett oss en stabil grund att stå på och vi kan idag arbeta mer offensivt. Vi håller vårt löfte från 2003 att inte slå oss till ro. Vi har även nått det mål vi satte för 2004 – att växa under lönsamhet. Med det planerade samgåendet med TurnIT och IAR Systems inleds en ny spännande fas i Nocoms utveckling. Genom att långsiktigt och målmedvetet arbeta för att nå våra mål har vi skapat potential för en framtida stark IT-koncern. Vi ser stora möjligheter under det kommande året, med ett svagare första och ett starkare andra halvår. 2005 blir ett år av fortsatt tillväxt, men i större skala, och med lönsamhet som viktigaste mål. Uppsala den 26 januari 2005 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande direktör Försäljningsökning i samtliga länder Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 72,1 (52,9) MSEK. För helåret 2004 uppgick omsättningen till 214,2 (151,5) MSEK, en ökning med 41 procent jämfört med år 2003. Tempest A/S, Danmark, som förvärvades och konsoliderades från den 1 maj 2004, ingår med 31,2 MSEK. Samtliga siffror i rapporten avser åtta månader för Danmark, tre månader för de baltiska länderna respektive tolv månader för övriga länder. Omsättning helår helår okt-dec okt-dec MSEK 2004 2003 2004 2003 Programvaror 109,5 65,6 45,4 31,6 Tjänster 104,7 85,9 26,7 21,3 Koncern 214,2 151,5 72,1 52,9 Programvaror Intäkterna avser försäljning av licenser för programvaror inom teknikområdena integration, säkerhet, analys, infrastruktur och utvecklingsverktyg. Säkerhet och integration är de omsättningsmässigt största områdena. Programvaruförsäljningen har ökat stadigt sedan fjärde kvartalet 2003. Under 2004 ökade programvaruomsättningen i samtliga länder. Det är säkerhetsområdet som står för tillväxten, delvis genom större order, men främst genom en väsentlig ökning av antal order. Det norska och det finska bolaget mer än fördubblade programvaruomsättningen under året. Genom förvärvet av Tempest utökades kompetensen och produktportföljen inom IT-säkerhet. Nocom har kompletterat produktportföljen under året och distributionsavtal har tecknats med SonicWALL och Utimaco, avseende hela den nordiska marknaden, samt med SurfControl för Sverige, Norge och Finland. SonicWALL erbjuder brandväggslösningar, Utimaco erbjuder hårddiskkryptering och SurfControl har produkter för webb och e- postfiltrering. Under fjärde kvartalet inleddes en satsning i de baltiska länderna, där erbjudandet baseras på IT-säkerhetsprodukter. Distributionsavtal har tecknats med sju leverantörer, bland annat strategiskt viktiga Symantec, samtidigt som arbetet med att bygga upp ett nätverk av återförsäljare inleddes. I ett första skede ligger fokus på Estland, som har kommit långt i IT-utvecklingen och präglas av stark tillväxt. Programvaruomsättningen uppgick i fjärde kvartalet till 45,4 (31,6) MSEK, en ökning med 13,8 MSEK mot förgående års sista kvartal. Ökningen på 45 procent skall ses mot bakgrund av att den svenska programvaruförsäljningen var mycket stark i fjärde kvartalet 2003. För helåret 2004 uppgick omsättningen av programvaror till 109,5 (65,6) MSEK, en ökning med 67 procent jämfört med föregående år. Ökningen exklusive förvärv uppgick till 35 procent. Omsättning per geografisk marknad helår helår okt-dec okt-dec MSEK 2004 2003 2004 2003 Sverige 58,9 53,6 22,5 26,7 Danmark 21,1 - 9,6 - Norge 24,0 9,6 11,6 3,8 Finland 5,2 2,4 1,4 1,1 Baltikum 0,3 - 0,3 - Omsättning programvaror 109,5 65,6 45,4 31,6 Tjänster Intäkterna härrör sig från service, support, tilläggstjänster och utbildning i Nocom Support, driftstjänster i Nocom Drift samt konsulttjänster i Travelutions, managementkonsulter med inriktning på reseindustrin. Nocom Support står för huvuddelen av omsättningen. Tjänsteintäkterna ökade under året, främst som en följd av förvärvet av Tempest A/S. Huvuddelen av tjänsteförsäljningen sker i Sverige. Andelen kunder som återtecknar service- och supportavtal är fortsatt hög. Under året har hanteringen av serviceavtal förändrats och därmed redovisningen av dessa. Eftersom åtagandet gentemot leverantören inte längre kvarstår för Nocom, intäktsförs nu serviceavtalsintäkterna direkt. Det innebär att dessa intäkter inte längre periodiseras över avtalsperioden, utan följer försäljningen. Omsättningen av tjänster uppgick i fjärde kvartalet till 26,7 (21,3) MSEK. För helåret 2004 uppgick omsättningen av tjänster till 104,7 (85,9) MSEK, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. Ökningen exklusive förvärv uppgick till 10 procent. Omsättning per geografisk marknad helår helår okt-dec okt-dec MSEK 2004 2003 2004 2003 Sverige 80,5 73,1 19,7 18,2 Danmark 10,1 - 3,8 - Norge 11,2 10,9 2,3 2,6 Finland 2,9 1,9 0,9 0,5 Baltikum 0,0 - 0,0 - Omsättning tjänster 104,7 85,9 26,7 21,3 Kraftigt förbättrat årsresultat Nocom redovisade ett rörelseresultat för helåret som är 96 procent bättre än föregående år. En kraftigt ökad försäljning av programvaror i samtliga de nordiska länderna, låga rörelsekostnader och små investeringar ligger bakom den positiva resultatutvecklingen. Rörelseresultaten i de nordiska länderna har förbättrats i takt med den ökade omsättningen. Börsnotering och övriga koncerngemensamma kostnader, totalt 7,0 MSEK, bärs i sin helhet av den svenska verksamheten, vilket belastar rörelseresultatet i Sverige. Rörelseresultatet uppgick för 2004 till 10,2 (5,2) MSEK, varav 3,2 (2,4) MSEK i fjärde kvartalet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,8 (5,5) MSEK, varav 2,9 (2,6) MSEK i fjärde kvartalet. Bolagets positiva resultatutveckling och stabila intjäningsförmåga innebär att en uppskjuten skatteintäkt hänförlig till tillgångsredovisning av delar av företagets underskottsavdrag redovisas i fjärde kvartalet. Årets resultat efter skatt har härigenom påverkats positivt med 13,3 MSEK. För fjärde kvartalet är motsvarande belopp 16,0 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för helåret till 22,2 (3,3) MSEK. Se vidare under redovisningsprinciper. Programvaror Den kraftigt ökade försäljningsvolymen gav ett positivt rörelseresultat för programvaruverksamheten. Marginalerna inom programvaruområdet har minskat generellt under de senaste åren. Därtill är konkurrensen hård och marginalerna pressade inom IT-säkerhetsområdet, som står för merparten av Nocoms försäljningsökning. Detta, i kombination med en kraftig ökning av antalet mindre order, ställer stora krav på en effektiv försäljningsorganisation och ökade säljvolymer för att nå ett tillfredsställande rörelseresultat. Rörelseresultatet uppgick för fjärde kvartalet till 2,3 (1,4) MSEK. Rörelseresultatet för helåret 2004 uppgick till 1,8 (-1,0) MSEK, en resultatförbättring på 2,8 MSEK. Programvaror helår helår okt-dec okt-dec MSEK 2004 2003 2004 2003 Rörelseresultat före avskrivningar 3,5 1,2 2,8 1,9 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,9 -2,1 -0,2 -0,4 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -0,8 -0,1 -0,3 -0,1 Rörelseresultat 1,8 -1,0 2,3 1,4 Rörelseresultat per geografisk marknad helår helår okt-dec okt-dec MSEK 2004 2003 2004 2003 Sverige -2,9 -1,6 0,4 0,7 Danmark 1,5 - 0,8 - Norge 3,2 0,7 1,3 0,6 Finland 0,3 -0,1 0,1 0,1 Baltikum -0,3 - -0,3 - Rörelseresultat programvaror 1,8 -1,0 2,3 1,4 Tjänster Rörelseresultatet i tjänsteverksamheten ökade med 35 procent jämfört med föregående år. Under året har åtagandet gentemot leverantörerna förändrats och servicehanteringen förenklats, vilket ställer nya krav på supportorganisationen. Sverige har lyckats mycket väl med anpassningen av sitt tjänste­utbud och såg under andra halvåret en ökad efterfrågan på kvalificerade support- och tilläggstjänster. För fjärde kvartalet 2004 uppgick rörelseresultatet till 0,9 (1,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick för helåret 2004 till 8,4 (6,2) MSEK, en resultatförbättring på 2,2 MSEK. Tjänster helår helår okt-dec okt-dec MSEK 2004 2003 2004 2003 Rörelseresultat före avskrivningar 14,8 14,9 2,4 3,0 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -3,3 -5,9 -0,7 -1,4 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -3,1 -2,8 -0,8 -0,6 Rörelseresultat 8,4 6,2 0,9 1,0 Rörelseresultat per geografisk marknad helår helår okt-dec okt-dec MSEK 2004 2003 2004 2003 Sverige 6,1 2,8 0,7 0,4 Danmark 0,1 - 0,1 - Norge 1,9 3,7 0,0 0,5 Finland 0,3 -0,3 0,1 0,1 Baltikum 0,0 0,0 0,0 - Rörelseresultat tjänster 8,4 6,2 0,9 1,0 Investeringar och finansiering Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 2004 uppgick till 1,9 (0,9) MSEK netto. Investeringsbehovet i koncernen är fortsatt lågt. Koncernens finansiella ställning har stärkts under året. Skuldsättningen är låg och de räntebärande skulder som per 31 december 2004 uppgick till 3,6 (3,1) MSEK avser finansiella leasingåtaganden. Soliditeten har förbättrats och uppgick vid årets utgång till 47 (24) procent. Ställda säkerheter ökade under perioden med 8,3 MSEK i samband med att kreditlöften och finansiella leasingåtaganden utökades. I maj månad förvärvades Tempest A/S, Danmark. Köpeskillingen erlades kontant vid förvärvstillfället. En begränsad tilläggsköpeskilling kommer att erläggas i början av år 2005. Avsättning har skett i räkenskaperna för fö väntad nivå på tilläggsköpeskillingen. Tempest konsoliderades från och med den 1 maj 2004. Vid Nocoms förvärv av Tradevision från SAS i augusti 2000 avtalades en tilläggsköpeskilling baserad på Tradevision framtida resultatutveckling. Nocom avyttrade Tradevision 2001, men åtagandet gentemot SAS kvarstod. Under tredje kvartalet 2004 löpte avtalet ut och Nocoms bedömning att tilläggsköpeskilling ej kommer att erläggas konstaterades vara riktig. Kassaflöden och likvida medel Företagets kraftiga tillväxt under året har bundit mer kapital. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (1,7) MSEK för helåret 2004. Förändringar i produktportföljen har inneburit en ökad lagerhållning och snabbare betalningsflöden, vilket resulterat i ett ökat behov av rörelsekapital. Denna förändring skedde huvudsakligen under det första halvåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt under det fjärde kvartalet, då det uppgick till 5,7 (5,4) MSEK. Rörelsekapitalet ökade under året med 25,6 (18,3) MSEK, bland annat genom att de kortfristiga skulderna minskat. Kassaflödet från investeringsverksamheten avser förvärvet av Tempest A/ S i maj månad, tillgångar förvärvade genom finansiell leasing samt avyttringen av aktierna i Orexo AB. I maj månad genomfördes en riktad nyemission om 18,0 MSEK, vilken tillförde bolaget 16,8 MSEK efter emissionskostnader. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel, till 13,7 (17,7) MSEK. Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 9,2 (3,0) MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 91 (76), varav 21 tillkommit genom förvärvet av danska Tempest A/S i maj. Framtiden Vår fokusering på lönsamhet kommer att fortsätta under 2005. Arbetet kommer att inriktas på att förstärka återförsäljarnätverket, optimera produktportföljen och utveckla samarbetet med våra leverantörer. Målet är ökad tillväxt under lönsamhet, speciellt i de länder där vi etablerade oss 2004. Vi kommer att fortsätta arbetet för lönsamhet och tillväxt även i Nocom Drift genom att utöka antalet tjänster och partnererbjudanden. Vi ser positivt på helåret 2005, med ett svagare första och ett starkare andra halvår. Förutsatt att samgåendet med TurnIT och IAR Systems sker som planerat, skapas en ny stark IT-koncern, vilket ytterligare ökar affärsmöjligheterna. Ett breddat erbjudande ger flexibilitet och ökad riskspridning i koncernen, utan att Nocom förlorar fokus på kärnverksamheten IT-distribution. Samgåendet skapar ökade förutsättningar för Nocom Drift att nå tillväxt och lönsamhet. Arbetet i den nya koncernen 2005 kommer att kretsa kring att organisera och positionera koncernen för att ta tillvara de möjligheter som finns för tillväxt och lönsamhet. Verksamheten kommer att bedrivas utifrån långsiktiga finansiella mål, där lönsamhet är det överordnade styrmålet. Nocoms långsiktiga finansiella mål Rörelsemarginal Lönsamhet är det överordnade styrmålet. Uttryckt i rörelsemarginal är målet minst 10 procent. Rörelsemarginalen för år 2004 uppgick till 5 procent. Kassaflöde Koncernens målsättning vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten är att den skall vara som lägst 8 procent av omsättningen. Kassaflödet under året uppgick till -3 procent. Soliditet Koncernens soliditetsmått är satt till 40 procent, men bör inte understiga 30 procent i lågkonjunktur. Soliditeten per 31 december 2004 uppgick till 47 procent. Finansiella mål okt-dec 2002 2003 2004 2004 Mål Rörelsemarginal, % -57 3 5 5 10 Kassaflöde, % -12 1 -3 8 8 Soliditet, % 20 24 47 30-40 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för år 2004 uppgick till 19,3 (14,1) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -11,8 (-17,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2004 till 51,4 (40,3) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,2) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december 2004 till 0,1 (1,3) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 19 (19). Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under året varierat mellan 3,30 (0,81) SEK som lägst och 6,25 (5,80) SEK som högst. Kursen den 31 december var 4,07 (4,35) SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 31 december 2004 till 130 (123) MSEK. Antalet aktieägare i Nocom uppgick 2004-12-31 till 5.647 (5.682). Av dessa har 318 (248) fler än 10.000 aktier vardera. Utländska placerares innehav uppgår till cirka 10 (12) procent av aktiekapitalet och 8 (9) procent av rösterna. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns ej per 31 december 2004. I maj månad genomfördes en nyemission om 3.757.000 B-aktier, som tillförde Nocom 16,8 MSEK efter emissionskostnader. Efter nyemissionen, som i huvudsak riktades till institutionella investerare, uppgår antalet aktier till 1.000.000 A-aktier och 31.045.504 B-aktier. Nyemissionen medförde en utspädning om 9,1 procent av rösterna och 11,7 procent av kapitalet. Vid ordinarie bolagsstämma den 26 april 2004 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bemyndigades även vid samma tillfälle att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 6.000.000 aktier av serie B. Styrelsen kan besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Av detta bemyndigande kvarstår 2.243.000 aktier efter den riktade emissionen i samband med förvärvet av det danska bolaget Tempest A/S. Extra bolagsstämma den 27 januari 2005 föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B samt emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Bemyndigandet skall endast kunna användas för emissioner inom ramen för erbjudandena till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i TurnIT och aktieägarna i IAR Systems. Utdelning För verksamhetsåret 2004 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. Bolagsstämmor En extra bolagsstämma till följd av det offentliga bud som lämnats på de O-listenoterade bolaget TurnIT AB (publ) samt IAR Systems AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 27 januari 2005 klockan 11.00 i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 28 april klockan 18.00 i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Nocoms fullständiga årsredovisning kommer att hållas tillgänglig från början av april i bolagets lokaler i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar Nocom RR 29 Ersättning till anställda. Tillämpandet av RR 29 har inte haft någon materiell påverkan på koncernens resultat eller ställning. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Den 31 december 2004 uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 285 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 19,6 (6,3) MSEK. Denna post består i sin helhet av aktiverade temporära skillnader och förvärvade underskottsavdrag. Information om övergång till IFRS 2005 I juni 2002 antog EU:s ministerråd den så kallade IAS 2005-förordningen, vilken föreskriver att samtliga noterade bolag inom unionen, från och med räkenskapsåret 2005, skall upprätta sin koncernredovisning i enlighet med International Accounting Standards (IAS). Redovisningsrådets rekommendationer har under senare år i hög grad kommit att anpassas till IAS. Då Nocom har en skyldighet att följa Redovisningsrådets rekommendationer, har bolaget härigenom successivt redan kommit att tillämpa stora delar av regelverket. Övergången från nationella redovisningsregler till IAS/IFRS ställer särskilda krav på den första redovisningen som avlämnas enligt den nya standarden. Bestämmelserna föreskriver att även jämförelseåret 2004 skall redovisas enligt IAS/IFRS, dock att denna redovisning skall lämnas senast i anslutning till första delårsrapporten 2005. I Nocoms fall innebär detta att årsredovisningen för 2005 kommer att innehålla två jämförelseår där balans- och resultaträkning för 2004 skall upprättas i enlighet med de nya reglerna och för 2003 i enlighet med tidigare gällande bestämmelser. Berörda bolag är skyldiga att lämna information om effekterna av övergången till IFRS i samband med första kvartalsrapporten 2005. Nocom har dock valt att redan i samband med denna rapport lämna en översiktlig beskrivning av de väsentligaste skillnaderna mellan företagets nuvarande redovisningsprinciper och de kommande IFRS-principer som skall tillämpas från och med år 2005. Bestämmelserna rörande redovisning av företagsförvärv och samgående (IFRS 3) medför relativt stora förändringar i sättet att redovisa företagsförvärv. Bland annat skall en mer detaljerad köpeskillingsfördelning göras där värden också skall åsättas ett flertal immateriella tillgångar som förvärvas, såsom exempelvis kundrelationer, varumärken, patent mm. Därutöver skall dessa tillgångars bedömda livslängd fastställas och skrivas av enligt plan. Endast om det är sannolikt att tillgången har ett bestående värde i rörelsen får avskrivning underlåtas. Förvärv genomförda under 2004 kommer att räknas om enligt de nya reglerna i 2005 års rapportering, medan förvärv gjorda före 2004 inte behöver justeras. För dessa förvärv är den enda skillnaden att goodwill inte kommer att skrivas av enligt plan, utan istället prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. För Nocom innebär den nya standarden en höjning av redovisat rörelseresultat på årsbasis med cirka 4,0 MSEK. I övrigt förväntas inte några betydande förändringar ske med avseende på införandet av den nya standarden. Den preliminära effekten av omräkning av 2004 års jämförelsetal påverkar vinst per aktie positivt med 12 öre. De ovannämnda uppgifterna om effekten av övergång till IFRS är preliminära och kan komma att ändras då översyn av de nya rekommendationerna fortfarande pågår. Uppsala, onsdagen den 26 januari 2005 Nocom AB (publ), Stefan Skarin, verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Uppsala, onsdagen den 26 januari 2005 ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB Leonard Daun Lars Kylberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari -mars 2005 28 april 2005 Halvårsrapport januari - juni 2005 25 augusti 2005 Delårsrapport januari - september 2005 26 oktober 2005 För ytterligare information kontakta Stefan Skarin, vd 0708-65 10 05 Stefan Ström, finansdirektör 0708-65 10 68