Delårsrapport Januari - juni 2004

Delårsrapport Januari - juni 2004 -Fortsatt tillväxt Omsättningen ökade med 40 procent och uppgick till 101,3 (72,3) MSEK för årets första sex månader, varav 49,8 (35,4) MSEK för andra kvartalet -Fortsatt lönsamhet Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,1 (4,5) MSEK, varav 2,2 (2,4) MSEK för andra kvartalet Resultat efter skatt uppgick till 3,9 (2,9) MSEK, varav 1,3 (1,6) MSEK för andra kvartalet Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,10) SEK, varav 0,04 (0,05) SEK för andra kvartalet -Tillväxten binder mer kapital Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första sex månader uppgick till -7,0 (4,0) MSEK, beroende på en betydande ökning av rörelsekapitalet -Nyemission tillförde kapital för expansion I maj genomförde Nocom en riktad nyemission om 18,0 MSEK, för att finansiera förvärvet av det danska programvarudistributören Tempest A/ S och för att stärka ägarbilden Vd har ordet Första halvåret 2004 präglades av tillväxt under lönsamhet. Jämfört med motsvarande period förra året ökade vår omsättning med 40 procent och vi redovisade ett positivt rörelseresultat. Den positiva marknadstrenden med en ökad investeringsvilja håller i sig. Investeringarna är dock ännu begränsade i storlek och konkurrensen är hård, vilket pressar marginalerna. Genom förvärvet av det danska företaget Tempest i maj tog vi ett viktigt steg i vår strävan att bli en ledande nordisk distributör. Tempest är ett lönsamt och väletablerat företag på den danska marknaden. Deras verksamhet och affärsmodell är mycket lika Nocoms, och integrationen av företagen har därför gått snabbt. Att vi nu är en heltäckande nordisk distributör gör oss än mer attraktiva för marknadens ledande programvaruleverantörer. De synergieffekter vi förutsåg med förvärvet har delvis realiserats redan under andra kvartalet. Vi räknar med ytterligare synergieffekter av förvärvet det kommande året för samtliga våra nordiska bolag. Som en direkt effekt av Tempestförvärvet utökades vårt erbjudande i Sverige och Finland med säkerhetsprodukter från SonicWALL i juni. Programvaruförsäljningen i de nordiska länderna har varit stabil under det första halvåret, med undantag för Sverige. Efter den starka inledningen på året minskade den svenska programvaruförsäljningen betydligt under andra kvartalet. Detta beror bland annat på att en del större affärer inom säkerhetsområdet förskjutits till senare kvartal. Inom analysområdet bidrog även en försenad produktlansering till den vikande försäljningen i Sverige. Nocom Support har mött delvis ändrade marknadsförutsättningar under 2004. I takt med att produktportföljen och även åtagandet gentemot leverantörerna förändras, ställs nya krav på supportorganisationen. Teknikutvecklingen har möjliggjort att vi, tillsammans med våra leverantörer, kunnat förenkla servicehanteringen, exempelvis administration och distribution av nya versioner av programvaror. Även övrig programvarusupport har blivit mindre resurskrävande, då nyare produkter generellt fordrar en annan typ av support. En viktig uppgift framöver är att tydligt positionera våra tilläggstjänster och vår kompetens. Att erbjuda värdeadderande tjänster, tätt knutna till de programvaror vi säljer, är grunden i vårt erbjudande. Vi kommer att fortsätta att kompetensutveckla och certifiera medarbetare på de nya programvaror och tekniker som tillkommit i vårt sortiment. Nocom Drift har under det första halvåret utökat åtagandet hos både befintliga och nya kunder, och ser en god potential till fler nya uppdrag under resten av året. Vårt mål för 2004 är att växa under lönsamhet - ett mål som uppfyllts väl under det första halvåret. Nyemissionen i maj tillförde det kapital som behövdes för förvärvet av Tempest. Även om expansionen binder mer kapital, fortsätter vi att växa under lönsamhet och utan att behöva ytterligare finansiering med nuvarande verksamhet. Trots att det tredje kvartalet traditionellt är vårt svagaste, ser vi positivt på helåret. Vår breda nordiska närvaro gör att vi kan stärka vårt erbjudande och effektivisera vår organisation. Det ger oss de bästa förutsättningar för fortsatt tillväxt och lönsamhet i hela Norden. Uppsala onsdagen den 25 augusti 2004 Nocom AB (publ) Stefan Skarin verkställande director Omsättningsökning Omsättningen för årets första sex månader uppgick till 101,3 (72,3) MSEK. Tempest A/S, Danmark, förvärvades och konsoliderades från den 1 maj 2004 och ingår med 6,9 MSEK. Nettoomsättning, jan-jun jan-jun apr-jun apr-jun helår MSEK 2004 2003 2004 2003 2003 Programvaror 42,7 27,1 17,8 13,7 65,6 Tjänster 58,6 45,2 32,0 21,7 85,9 Koncern 101,3 72,3 49,8 35,4 151,5 Samtliga siffror nedan avser två månader för Danmark respektive sex månader för övriga länder. Programvaror Intäkterna avser försäljning av licenser för programvaror inom teknikområdena integration, säkerhet, analys, infrastruktur och utvecklingsverktyg. Säkerhet och integration är de omsättningsmässigt största teknikområdena. Under andra kvartalet tecknades ett avtal med SonicWALL Inc., avseende distribution av företagets brandväggslösningar på den svenska och finska marknaden. Sedan tidigare finns ett samarbete i Danmark mellan SonicWALL och Tempest. SonicWALL:s programvaror är sedan flera år Tempests bäst säljande produkter. Omsättningen för programvaror uppgick till 42,7 (27,1) MSEK för årets sex första månader. Intäkterna ökade med 58 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen exklusive förvärv uppgick till 38 procent. Försäljningen under första halvåret 2004 ökade i samtliga länder. Under det andra kvartalet redovisade Sverige dock en betydligt lägre försäljningsvolym än under första kvartalet. Försäljningsavsluten i april och maj låg på en låg nivå för att öka under juni månad. Omsättningsmässigt fanns den största avvikelsen mot första kvartalet 2004 i säkerhetsområdet, som redovisade en låg volym i Sverige under det andra kvartalet. Säkerhetsområdet präglas generellt av större affärer och längre beslutsprocesser. Därigenom kan försäljningen variera kraftigt mellan kvartalen. Dessa variationer till trots är IT-säkerhet det teknikområde där Nocom ser störst potential och tillväxt över tiden. I Sverige uppgick omsättningen under det första halvåret till 26,2 (21,9) MSEK, i Danmark till 5,3 (-) MSEK, i Norge till 9,3 (3,7) MSEK och i Finland till 1,9 (1,2) MSEK. Tjänster Intäkterna härrör sig från service, support, tilläggtjänster och utbildning i Nocom Support, driftstjänster i Nocom Drift samt konsulttjänster i Travelutions, managementkonsulter med inriktning på reseindustrin. Omsättningen för tjänster uppgick till 58,6 (45,2) MSEK för årets sex första månader. Intäkterna ökade med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen exklusive förvärv uppgick till 26 procent. Andelen kunder som återtecknar service- och supportavtal är fortsatt hög. Den förenklade hanteringen av serviceavtal påverkade omsättningen positivt. Eftersom åtagandet gentemot leverantören inte längre kvarstår för Nocom, innebär detta att serviceavtalsintäkterna, som tidigare periodiserades över avtalsperioden, nu kan intäktsföras. För första halvåret uppgick denna positiva intäktseffekt till 16,8 MSEK. Under det andra kvartalet uppgick effekten till 12,6 MSEK, varav 10,0 MSEK i Sverige, 2,1 MSEK i Norge och 0,5 MSEK i Finland. Förändringen innebär att redovisningen av serviceavtalsintäkterna framöver kommer att följa försäljningen och därmed blir de mer cykliska, med ett svagare tredje och ett starkare fjärde kvartal såväl intäkts- som resultatmässigt. I Sverige uppgick omsättningen till 48,6 (38,2) MSEK, i Danmark till 1,6 (-), i Norge till 7,0 (6,0) MSEK och i Finland till 1,4 (1,0) MSEK. Fortsatt lönsamhet Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 10,1 (10,1) MSEK för första halvåret 2004. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,1 (4,5) MSEK. Programvaror Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (0,4) MSEK. Norge och Finland redovisade resultatförbättringar. Rörelseresultatet har påverkats negativt av en lägre försäljningsvolym i Sverige under andra kvartalet. I Sverige uppgick rörelseresultatet till -2,9 (0,7) MSEK, i Danmark till 0,5 (-) MSEK, i Norge till 1,7 (0,3) och i Finland till -0,1 (-0,6) MSEK. Programvaror jan-jun jan-jun apr-jun 2004 apr-jun 2003 helår MSEK 2004 2003 2003 Rörelseresultat före avskrivningar -0,1 1,6 -0,9 1,0 1,2 Avskrivningar materiella -0,5 -1,2 -0,2 -0,6 -2,1 anläggningstillgångar Avskrivningar immateriella -0,2 -0,0 -0,2 -0,0 -0,1 anläggningstillgångar Rörelseresultat -0,8 0,4 -1,3 0,4 -1,0 Tjänster Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (3,9) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats positivt av det förändrade serviceavtalsåtagandet (se föregående sida under Omsättning - Tjänster). Den positiva resultateffekten uppgick till 7,6 MSEK, varav 5,3 MSEK för andra kvartalet. Merparten av effekten, 6,1 MSEK, avser verksamheten i Sverige. I Sverige uppgick rörelseresultatet till 5,3 (1,3) MSEK, i Danmark till -0,4 (-), i Norge till 1,8 (2,2) och i Finland till 0,2 (0,4) MSEK. Tjänster jan-jun jan-jun apr-jun 2004 apr-jun 2003 helår MSEK 2004 2003 2003 Rörelseresultat före avskrivningar 10,2 8,5 5,1 4,1 14,9 Avskrivningar materiella -1,8 -3,1 -0,9 -1,5 -5,9 anläggningstillgångar Avskrivningar immateriella -1,5 -1,5 -0,7 -0,8 -2,8 anläggningstillgångar Rörelseresultat 6,9 3,9 3,5 1,8 6,2 Investeringar och finansiering Investeringar i materiella anläggningstillgångar under årets sex första månader uppgick till 1,5 (0,2) MSEK netto. Investeringsbehovet i koncernen är fortsatt lågt. I maj månad förvärvades Tempest A/S, Danmark. Köpeskillingen erlades kontant vid förvärvstillfället. En begränsad tilläggsköpeskilling kan komma att utgå, vilken i så fall kommer att erläggas under hösten 2004. Tempest konsolideras från och med den 1 maj 2004. I juni månad avyttrades en finansiell placering i Orexo AB. Avyttringen belastade resultatet med 0,1 MSEK samt tillförde bolaget 3,9 MSEK i likvida medel. Räntebärande skulder uppgick per 30 juni 2004 till 3,9 (2,8) MSEK, vilka samtliga avser finansiell leasing. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 51 (28) procent. Ställda säkerheter ökade under perioden med 5,5 MSEK i samband med att kreditlöften och finansiella leasingåtaganden utökades. Inga förändringar har skett i ansvarsförbindelser under perioden (se senaste årsredovisning). Kassaflöden och likvida medel Tillväxten binder mer kapital, dock utan att vi har behov av ytterligare finansiering. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till - 7,0 (4,0) MSEK för första halvåret 2004. Försämringen beror på en ökning av rörelsekapitalet, främst minskade kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet har under perioden ökat med 14,4 (7,3) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten avser förvärvet av Tempest A/ S i maj månad, finansiell leasing samt avyttringen av aktierna i Orexo AB. I maj månad genomfördes en riktad nyemission om 18,0 MSEK, vilken tillförde bolaget 16,8 MSEK efter emissionskostnader. Vid periodens utgång uppgick tillgängliga likvida medel, till 14,9 (21,4) MSEK. Därutöver finns outnyttjade kreditlöften om 9,2 (3,0) MSEK. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 94 (75), varav 20 tillkommit genom förvärvet av danska Tempest A/S i maj. Framtiden Marknaden ser ljusare ut och vårt mål är att uppnå tillväxt under fortsatt lönsamhet. Vi siktar på att nå en ledande position i Norden som värdeadderande distributör. Tillväxten skall uppnås genom en utökning av vårt produkt- och tjänsteutbud samt genom att förstärka vårt återförsäljarnätverk i alla nordiska länder. Vi bedömer att främst teknikområdet säkerhet kommer att visa tillväxt. Under hösten kommer vi att fortsätta att anpassa vår kompetens och våra resurser för att möta efterfrågan på mer kvalificerade tilläggstjänster. Vi fortsätter även arbetet med att nå våra långsiktiga finansiella mål. Nocoms långsiktiga finansiella mål Rörelsemarginal Lönsamhet är det överordnade styrmålet. Uttryckt i rörelsemarginal är målet minst 10 procent. Rörelsemarginalen för årets första sex månader uppgick till 6 (6) procent. Kassaflöde Koncernens målsättning vad gäller kassaflöde från den löpande verksamheten är att den skall vara som lägst 8 procent av omsättningen. För första halvåret 2004 uppgick kassaflödet till -7 (5) procent Soliditet Koncernens soliditetsmått är satt till 40 procent, men bör inte understiga 30 procent i lågkonjunktur. Soliditeten per 30 juni 2004 var 51 (28) procent. Finansiella mål jan-jun apr-jun 2001 2002 2003 2004 2004 Mål Rörelsemarginal, % -65 -57 3 6 4 10 Kassaflöde, % -15 -12 1 -7 -4 8 Soliditet, % 51 20 24 51 30-40 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 4,6 (7,7) MSEK. Resultat efter finansiella poster blev -7,8 (-9,9) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0,1) MSEK. Tillgängliga likvida medel uppgick den 30 juni 2004 till 0,6 (3,3) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 20 (20). Nocoms aktie Nocoms B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen har under årets första sex månader varierat mellan 4,37 (0,81) SEK som lägst och 6,25 (2,99) SEK som högst. Kursen den 30 juni var 4,57 (2,92) SEK. Nocoms börsvärde uppgick den 30 juni 2004 till 146 (83) MSEK. I maj månad genomfördes en nyemission om 3.757.000 B-aktier, som tillförde Nocom 16,8 MSEK efter emissionskostnader. Efter nyemissionen, som i huvudsak riktades till institutionella investerare, uppgår antalet aktier till 1.000.000 A-aktier och 31.045.504 B-aktier. Nyemissionen medförde en utspädning om 9,1 procent av rösterna och 11,7 procent av kapitalet. Antalet aktieägare i Nocom uppgick den 30 juni 2004 till 5.883 (5.593). Av dessa har 297 (252) fler än 10.000 aktier vardera. Utländska ägares innehav uppgick till cirka 10 (12) procent av aktiekapitalet och 8 (9) procent av rösterna. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns ej per den 30 juni 2004. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar Nocom RR 29 Ersättning till anställda. Tillämpandet av RR 29 har inte haft någon materiell påverkan på koncernens resultat eller ställning. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Den 30 juni 2004 uppgick ansamlade underskottsavdrag till cirka 295 MSEK. I balansräkningen redovisas värdet av dessa underskott till 4,1 (6,9) MSEK. Denna post består i sin helhet av sedan tidigare år aktiverade temporära skillnader och förvärvade underskottsavdrag. Uppsala, onsdagen den 25 augusti 2004 Nocom AB (publ) Stefan Skarin Granskning Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Uppsala, onsdagen den 25 augusti 2004 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Leonard Daun Lars Kylberg Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari - september 2004 29 oktober 2004 För ytterligare information kontakta Stefan Skarin vd 0708 65 10 05 Stefan Ström finansdirektör 0708 65 10 68 Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom Drift tillhandahåller såväl drift och hosting som avancerade tjänster för affärskritiska IT-lösningar. Nocom har cirka 95 anställda och finns representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040824BIT20910/wkr0010.pdf