Förbättrat rörelseresultat i alla verksamheter, hög tillväxt inom Programvaruverksamheten och stark kassa - Nocoms delårsrapport för perioden januari – juni 2006

Nocom fortsätter att växa – både organiskt och genom förvärv – under obruten lönsamhet. Omsättningen under första halvåret uppgick till 390 miljoner kronor. Lönsamheten har stärkts och rörelseresultatet uppgick till 23,7 miljoner kronor, en fyrdubbling jämfört med första halvåret 2005. Tillväxten under det andra kvartalet återfinns i Programvaruverksamheten, som vuxit både genom IAR Systems försäljningsframgångar och genom förvärvet av Northern. Samtliga verksamhetsområden går bättre än föregående år – under både första och andra kvartalet. – Det är glädjande att alla verksamheter har förbättrat sina rörelsemarginaler. Under det andra kvartalet är det främst IAR Systems som har utmärkt sig genom en fantastisk försäljnings- och lönsamhetsutveckling, säger Stefan Ström, vd och koncernchef, Nocom. – Under hösten kommer vi att öka takten i utvecklingsarbetet. Målet är att expandera ytterligare inom programvaruområdet samt att stärka lönsamheten inom distributionsverksamheten. Även finansiellt har det varit ett bra halvår – och kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats kraftigt. Nocom har en stark, stabil kassa och vid halvårsskiftet uppgick koncernens disponibla likvida medel till 115,9 miljoner kronor. – Vi ser positivt på resten av året. Tillväxtpotentialen i programvaruverksamheten är fortsatt stor, säger Stefan Skarin, arbetande styrelseordförande i Nocom. – IAR Systems har en framgångsrik affärsmodell och utvecklas mycket positivt, och vårt förvärv Northern förväntas expandera under resten av året, främst i Europa. Utdrag ur rapporten – första halvåret 2006: • Omsättningen uppgick till 389,9 (237,2) MSEK, varav 178,1 (176,7) MSEK under det andra kvartalet. • Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (5,8) MSEK, varav 8,3 (8,8) MSEK under det andra kvartalet. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 22,4 (4,9) MSEK, varav 7,1 (8,0) MSEK under det andra kvartalet. • Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (2,4) procent. • Resultatet per aktie uppgick till 0,14 (0,03) SEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,9 (-11,8) MSEK. • Eget kapital uppgick till 523,4 (392,8) MSEK den 30 juni. • Eget kapital per aktie uppgick till 4,91 (3,97) SEK den 30 juni.