Förslag på styrelse, styrelsearvoden och valberedning i Nocom

Vid årsstämman i Nocom AB (publ) den 3 maj 2006 föreslås omval av Stefan Skarin, Trygve Angell och Alexander Oker-Blom samt nyval av ledamoten Lisbeth Gustafsson. Av nuvarande styrelseledamöter har Christer Magnusson och Håkan Lissinger avböjt omval. Förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Till arbetande styrelseordförande föreslås koncernchef Stefan Skarin. Lisbeth Gustafsson, född 1947, är socionomutbildad och var fram till 2006 försäljningsdirektör på Posten Sverige AB. Hon har även gedigen erfarenhet från IT-branschen, bland annat genom 13 år på Digital Equipment AB, varav fyra år som verkställande direktör. Lisbeth Gustafsson har styrelseuppdrag ibland annat WM-data, Prevas AB, Axel Johnson International, Karolinska Universitetssjukhuset och Svenskt Näringsliv. Vidare föreslås att arvodena till styrelsens ordförande och övriga ledamöter hålls oförändrade. För ordförande utgår en årlig ersättning om 150.000 kronor, medan arvodet till övriga ledamöter skall uppgå till 100.000 kronor per person. Inget arvode utbetalas till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget. Till valberedningen föreslås Alexander Oker-Blom, Alted, Ulf Strömsten, Catella, samt Stefan Skarin, Nocom. Aktieägare som representerar 22,7 procent av rösterna har meddelat bolaget att de avser att rösta i enlighet med dessa förslag. Om stämman fattar beslut enligt ovanstående kommer styrelsen att föreslå Stefan Ström, Nocoms finansdirektör, till posten som verkställande direktör i Nocom AB.