Halvårsrapport januari - juni 2000

Halvårsrapport januari - juni 2000 Stark tillväxt på mobilt Internet ger ökat antal affärer * Omsättningen ökade med 37 procent till 105,5 (76,9) MSEK. * Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 198 (96), en ökning med 106 procent. * Nocoms satsning på mobilt Internet har resulterat i ett antal nya affärer och kunder. * Nocoms programvaruplattform för mobilt Internet, MobileCtrl, lanserades i juni. * Nocoms ASP-tillämpning för mobilt Internet, MobileCtrl ASP, har driftsatts under perioden. Nyemission säkerställer fortsatt snabb expansion * Nyemission för att säkerställa expansionsplan tillförde bolaget 230 MSEK under februari. Mobil satsning och expansion belastar resultatet * Den betydande investering som gjorts i infrastruktur och resurser för utveckling av lösningar för mobilt Internet samt expansionen av organisationen i övrigt belastar resultatet i enlighet med plan. * Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -17,5 (4,4) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -24,2 (4,0) MSEK. * Kassaflödet från verksamheten har under perioden varit positivt. Förvärv ger ledande position inom e-logistik och kompletterar Nocoms helhetserbjudande * I augusti 2000 slutfördes förvärvet av 70% av Tradevision AB, ett ledande internationellt företag inom integrerad e-logistik för Internet. Förvärvet stärker ytterligare Nocoms position inom mobil e-handel. * Hera AB i Uppsala, ledande byrå för industriell marknads-kommunikation med 20 anställda, Interactive-TM AB i Göteborg, ett specialistföretag inom bild och nya medier med 15 anställda och Cyberink Information Systems AB i Stockholm, Internetkonsultföretag med 10 anställda har förvärvats under första halvåret. Nocoms verksamhet och marknad Nocoms affärsidé är att erbjuda företag och organisationer lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk baserade på integrerad kompetens rörande marknadskommunikation, affärsprocesser och teknik. Nocom tar ett långsiktigt ansvar för kunders projekt, system och affärsnytta genom att erbjuda lösningar inne-fattande affärsutvecklande konsultinsatser, projektledning, programvarukomponenter och driftstjänster. Nocom - lösningsleverantör Nocom har sedan företaget grundades 1985 introducerat och representerat programvarulösningar baserade på innovativ teknik och nya synsätt inom IT- området. Från att tidigare varit en renodlad programvaruleverantör, fokuserade Nocom under 1999 verksamheten successivt på en strategisk uppbyggnad av tjänsteleveranser för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. I programvaruverksamheten har Nocom under åren byggt upp långsiktiga relationer med ett tusental nordiska företag och även levererat till deras verksamheter utanför Norden. I linje med satsningen på tjänsteleveranser har Nocoms lösningar kring ledande programvarukomponenter kompletterats med en konsultorganisation med inriktning på elektroniska affärer samt en organisation samlad kring säkra Internet- och mobilt orienterade driftslösningar. Nocoms kundbas utgörs främst av stora och medelstora företag samt offentlig verksamhet i Norden. Nocoms roll som lösningsleverantör har under 1999 och under första halvåret 2000 inneburit att flera större affärer genomförts som inneburit specialanpassade lösningar för nordiska och internationella Internetleverantörer, så kallade Internet Service Providers. Exempel är större affärer med Ericsson och med Utfors som utsett Nocom till leverantör av teknik, konsulttjänster, programvaror och supporttjänster. Fortsatt expansion och förvärv stärker Nocoms helhetserbjudande Den strategiska uppbyggnaden kring affärsutvecklande konsultinsatser, projektledning, programvaru-komponenter och driftstjänster fortsätter under år 2000. Under första halvåret genomfördes ett antal förvärv: Hera AB, med 20 anställda och kontor i Uppsala, en av landets äldsta och mest kända byråer för industriell marknadskommunikation. Nocomkoncernen tillförs genom Hera erfarenheter och kompetens inom bland annat marknadsanalys och kommunikation. Hera konsolideras från och med 15 mars 2000. Interactive-TM AB, med 15 anställda och kontor i Göteborg. Bolaget, som namnändrats till Nocom Interactive AB, är ett specialistföretag inom bild och nya medier. Genom detta förvärv tillförs Nocom spetskunskap inom interaktiva medier, såväl för Internet som för mobila nätverk. Förvärvet är också ett första steg i Nocoms markerade satsning på Göteborgsregionen. Cyberink Information Systems AB i Stockholm, Internetkonsultföretag med 10 anställda, specialiserade på parallell-publiceringslösningar med webb och mobila nätverk som främsta kanaler, har förvärvats och konsolideras från den 30 juni 2000. Förvärv ger Nocom ledande position inom e-logistik I augusti 2000 förvärvades 70 procent av Tradevision AB från SAS, som behåller 30 procent av aktierna i bolaget. Tradevision, med 18 anställda är ett ledande företag i världen inom e-logistiklösningar. Nocoms mål med förvärvet är att ta en ledande position på den växande e- logistikmarknaden. Investeringen påskyndar även den internationella lanseringen av Tradevision WCM, en mobil logistiklösning, baserad på Nocoms mobila plattform MobileCtrl. Förvärvet av Tradevision innebär en gemensam internationell satsning inom försäljning och marknadsföring samt etablering av en global infrastruktur för Nocomkoncernens produkter och tjänster. Investeringen ger Nocom direkt tillgång till en bransch som är beroende av såväl mobila lösningar som ett snabbt och säkert informationsflöde. För transportindustrin ger mobila e-lösningar tillgång till verksamhetskritisk information i realtid. Tradevision har under andra och tredje kvartalet tagit flera intressanta order, bland annat från Deutsche Post. Nocom förvärvar aktierna i Tradevision kontant för 12 MSEK och tillför bolaget ytterligare 30 MSEK via nyemission i samband med övertagandet. Tradevision konsolideras i Nocomkoncernen från och med den 14 augusti 2000. Nocom levererar tredje generationens Internetlösningar Ett företags förmåga att kommunicera genom sina IT-system med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter, i såväl fasta som mobila nätverk, är på väg att utvecklas till en avgörande konkurrensfaktor. Företagens affärs- och IT-utveckling vävs samman. Framväxten av nya standarder, snabbare och säkrare kommunikation och möjligheter att kommunicera i realtid med affärskritiska system, ger nya möjligheter för företag och organisationer att utveckla verksamheten. Samtidigt ökar kraven på säkerhet och tillgänglighet. Integrationen av mobil teknik och mobila tjänster i företagens IT- lösningar ger stora affärsmöjligheter. Kommersiella Internetlösningar kommer att ställa allt högre krav på den underliggande tekniken och driftsmiljön. Företag förväntas i ökande omfattning erbjuda sina tjänster dygnet runt, året runt med hög säkerhet och korta svarstider. På grund av den snabba utvecklingstakten väljer många företag att inte själva upprätthålla den kompetens och den driftsmiljö som detta kräver. Dessa företag vänder sig i ökande utsträckning till partners som förstår hur företag kommunicerar med sina kunder och de affärsmöjligheter som tekniken ger. Partners som har en djup teknisk kunskap, kan leverera hela lösningar, tredje generationens Internetlösningar, och även kan ta hand om driften av systemet. Nocom är en sådan partner. Offensiv satsning på mobilt Internet Lösningar för mobilt Internet förväntas växa starkt under kommande år. Företag inom den finansiella sektorn och inom resebranschen ligger långt framme, men också andra branscher förväntas använda denna teknik under de närmaste åren. Det första steget i utvecklingen av mobilt Internet är WAP- tekniken (Wireless Application Protocol) som introducerats under 1999. Nocom samarbetar med flera ledande leverantörer som Ericsson, HP och Sun och har ett djupare samarbete med Nokia som affärsutvecklingspartner i Sverige och Norge kring Nokias öppna WAP-serverprogramvara och mobilt @ Internet. Nocom har tillsammans med Europolitan introducerat WAP Direct , en snabb och säker driftstjänst för mobila tillämpningar. Nocoms satsning på utveckling av lösningar för mobilt Internet, som inleddes under 1999, har fortsatt och ökat under första halvåret 2000 och betydande resurser har avsatts för detta. Under det senaste året har Nocom erhållit flera strategiska uppdrag från kunder rörande affärsutveckling , projektledning, lösningsutveckling, installation och driftsättning av mobila tjänster. Exempel på detta är avtal med SEB Enskilda Banken och Scandic Hotels. Nocom har under nio månader haft mobila lösningar i kommersiell drift för kunders räkning och har därigenom skaffat sig betydande erfarenheter inom området. Denna erfarenhet har möjliggjort framtagande av Nocoms programvaruplattform för mobilt Internet, MobileCtrl, som presenterades i 1) juni. MobileCtrl ASP har driftsatts. Nocom erhöll under andra kvartalet flera order på mobila lösningar från banker, flygbolag och mediaföretag, i Sverige och internationellt. Dessa lösningar har levererats och tagits i drift under första hälften av tredje kvartalet och kommer att presenteras marknaden löpande tillsammans med respektive kund. Nocom har fått bekräftelse på att de mobila lösningar som levererats hjälper Nocoms kunder att stärka och utveckla sina affärer och bygga starkare relationer med sina viktigaste kunder. Nocom bedömer att marknaden för mobila företagslösningar nu börjar expandera . 1) Med ASP (Application Service Provider) menas att ett företag tillhandhåller programvaror i form av tjänster som används av kunden via ett nätverk, oftast Internet, och där kunden betalar för nyttjandet av programvaran till skillnad från att installera programvaran på sin egen dator och betala en licensavgift. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/18/20000818BIT00010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/08/18/20000818BIT00010/bit0002.pdf Hela rapporten