I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2021

Q2 2021 – Fortsatt stark utveckling i Asien
Nettoomsättning 87,4 (100,1) MSEK, EBITDA 25,9 (36,8) MSEK
 
JANUARI - JUNI 2021
› EBITDA uppgick till 55,7 (63,4) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 31,6 (33,0) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 29,6 (39,4) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 16,8 (20,5) procent
› Resultat före skatt uppgick till 27,9 (37,4) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,62
(2,11) SEK, efter utspädning till 1,62 (2,10) SEK
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
negativt med -19,2 MSEK och rörelseresultat negativt
med -10,9 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande
period föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 49,7 (57,9) MSEK
› Nettokassan uppgick vid periodens slut till 13,8 (1,5)
MSEK

APRIL - JUNI 2021
› EBITDA uppgick till 25,9 (36,8) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 29,6 (36,8) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (25,0) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 14,4 (25,0) procent
› Resultat före skatt uppgick till 11,4 (23,1) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,68
(1,29) SEK, efter utspädning till 0,68 (1,29) SEK
› Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättning
negativt med -10,3 MSEK och rörelseresultat negativt
med -5,5 MSEK, vid en jämförelse med motsvarande
kvartal föregående år.
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 27,6 (42,9) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
› Ann Zetterberg tillträdde tjänsten som CFO den 16 augusti
2021.
› Koncernen har, genom dotterbolaget i England, erhållit
skattelättnad kopplad till forskning- och utvecklingskostnader.
Härigenom har koncernen tillförts 11,8 MSEK
i tredje kvartalet 2021 vilket påverkar kassaflödet men ej
resultaträkningarna.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
17 augusti 2021 kl. 13.00 CET.

Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group
AB, Email: josefin.skarin@iar.com