I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2022

Q1 2022
Nettoomsättning 97,4 (88,9) MSEK, EBITDA 30,3 (29,8) MSEK

JANUARI - MARS 2021
› EBITDA uppgick till 30,3 (29,8) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 31,1 (33,5) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 17,3 (17,0) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 17,8 (19,1) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 16,4 (16,4) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88
(0,94) SEK, efter utspädning till 0,88 (0,94) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 28,8 (22,0) MSEK
› Nettokassan uppgick vid kvartalets slut till 72,0 (3,0)
MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Valberedningen har meddelat att den till årstämman 26 april 2022 föreslår
Sabina Lindén till ny styrelseledamot. Nuvarande ledarmöter Kent Sander och
Richard Lind har avböjt omval.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
26 april 2022 kl. 13.00 CET.

Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group
AB, Email: josefin.skarin@iar.com