I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2020

Stärkt kassaflöde och ökat antal strategiska kunder i Asien

Nettoomsättning 88,9 (100,0) MSEK, EBITDA 36,8 (37,5) MSEK

JANUARI-SEPTEMBER 2020
› EBITDA uppgick till 100,2 (108,8) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 35,6 (36,4) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 64,8 (81,3) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal om 23,0 (27,2) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 62,3 (79,8) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,48
(4,49) SEK, efter utspädning till 3,47 (4,48) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 90,6 (75,2) MSEK
› Nettoskulden uppgick vid periodens slut till 0,4 (11,7)
MSEK

JULI-SEPTEMBER 2020
› EBITDA uppgick till 36,8 (37,5) MSEK, vilket ger en
EBITDA-marginal om 41,4 (37,5) procent
› Rörelseresultatet uppgick till 25,4 (28,1) MSEK, vilket ger
en rörelsemarginal om 28,6 (28,1) procent.
› Resultat före skatt uppgick till 24,9 (28,8) MSEK
› Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,37 (1,58)
SEK, efter utspädning till 1,37 (1,58) SEK
› Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 32,7 (27,3) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Styrelsen har beslutat att med anledning av pågående
Covid-19 pandemi inte genomföra någon utdelning för räkenskapsåret
2019. Som en konsekvens av beslutet kommer
styrelsen inte att kalla till en extra bolagsstämma.

Denna information är insiderinformation som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 13.00 CET. 

Kontaktperson: Josefin Skarin, IR-kontakt, I.A.R. Systems Group AB,
Email: josefin.skarin@iar.com