IAR Systems genomför riktad nyemission om cirka 0,8 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 178,6 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Uppsala, Sverige – 28 mars 2018, kl 21.30 CET – I.A.R. Systems Group AB (publ) (”IAR Systems” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på IAR Systems årsstämma den 26 april 2017, beslutat om en riktad nyemission av 812 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 220 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen motsvarar en premium om cirka 0,4 procent mot genomsnittlig volymviktad betalkurs under 30 kalenderdagar närmast före styrelsens emissionsbeslut[1] och en rabatt om cirka 4,1 procent mot stängningskurs den 28 mars 2018[2] .Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett fåtal välkända investerare av institutionell karaktär, däribland Andra AP-fonden, Catella Fonder, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Norron Asset Management. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra kapitalanskaffningen på ett resurs- och tidseffektivt sätt för att finansiera förvärvet av Secure Thingz, Inc. som tidigare annonserats under det första kvartalet.

Genom Nyemissionen tillförs IAR Systems cirka 178,6 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,0 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar till 13 444 061 (fördelat på 100 000 aktier av serie A och 13 344 061 aktier av serie B).

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA har agerat finansiell rådgivare i transaktionen. Setterwalls Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

[1] 219,12 SEK per aktie, en veckas volymviktad genomsnittskurs före styrelsens beslut. 

229,50 SEK per aktie, stängningskurs den 28 mars 2018.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i I.A.R. Systems Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från I.A.R. Systems Group AB (publ), DNB Bank ASA eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB

Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB

Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 21.30 CET.