IAR Systems Group AB Delårsrapport jan-sept 2012

Bästa kvartalsresultatet någonsin och rörelsemarginal 18 %

· Nettoomsättningen uppgick till 170,6 (142,9) MSEK, varav 56,2 (48,2) MSEK under tredje kvartalet
· Rörelseresultatet uppgick till 25,4 (16,3) MSEK, varav 10,1 (7,1) MSEK under tredje kvartalet
· Resultat före skatt uppgick till 25,0 (16,4) MSEK, varav 9,7 (7,4) MSEK under tredje kvartalet
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick under perioden till 23,1 (20,9) MSEK och
nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till 45,0 (41,3) MSEK
· Rörelsemarginalen uppgick till 14,9 (11,4) procent för perioden och till 18,0 (14,7) procent
för tredje kvartalet
· Resultat per aktie före utspädning och räknat på resultat från kvarvarande verksamheter
efter aktuell skatt uppgick till 1,96 (1,39) SEK, varav 0,77 (0,62) SEK för tredje kvartalet
· I lokal valuta ökade omsättningen för perioden med 19 % i USA, 16% i Europa och
med 21 % i Asien jämfört med motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden

· IAR Systems etablerar försäljningskontor i Seoul, Korea
· IAR Systems debugprobe I-jet levereras på alla marknader
· Avyttring av 300.000 egna aktier i maj till ett värde av 11,6 MSEK