IAR Systems Group AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2013

Stabilitet i omsättning och resultat
Tillväxt i lokal valuta, Amerika växer med 18 %

April - Juni 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 56,1 (56,4) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (7,3) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 7,8 (7,7) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 13,7 (12,9) procent
för kvartalet
• En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 3,3 MSEK och rörelseresultatet negativt med 1,8 MSEK vid en jämförelse mellan kvartalen.

Januari - Juni 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 113,8 (114,4) MSEK
• Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (15,3) MSEK
• Resultat före skatt uppgick till 15,9 (15,3) MSEK
• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick
till 12,9 (15,4) MSEK
• Nettokassan uppgick vid kvartalsskiftet till
30,3 (42,6) MSEK
• Rörelsemarginalen uppgick till 13,9 (13,4) procent
för perioden
• Resultat per aktie före utspädning och efter
aktuell skatt uppgick till 1,20 (1,22) SEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,05 (0,90) SEK och efter utspädning till 0,97 (0,83) SEK
• En starkare svensk valuta 2013 jämfört med 2012 har påverkat omsättningen negativt med 7,4 MSEK och rörelseresultatet negativt med 4,4 MSEK vid en jämförelse mellan perioderna.

Väsentliga händelser under perioden
• Lansering av certifierad version av IAR Embedded
Workbench för ARM processorer.
• Lansering av debugproben I-scope.