IAR Systems Group fullbordar förvärvet av Secure Thingz och beslutar om apportemission

Uppsala, Sverige – 11 april 2018 – IAR Systems Group ("IAR Systems" eller "Bolaget") har denna dag fullbordat förvärvet av Secure Thingz ("Secure Thingz"), vilket offentliggjordes den 21 mars 2018. IAR Systems ägde sedan tidigare cirka 20 procent av aktierna i Secure Thingz och köpeskillingen för resterande 80 procent uppgår till cirka 220 MSEK och består dels av en kontant köpeskilling om cirka 21,5 MUSD, dels av 164 584 aktier av serie B i IAR Systems.

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman det 26 april 2017, beslutat att genomföra en nyemission av 164 584 aktier av serie B. De nya aktierna tecknas av aktieägare i Secure Thingz som erlägger betalning för de tecknade aktierna genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Secure Thingz Inc.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 1,2 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar till 13 608 845 (fördelat på 100 000 aktier av serie A och 13 508 845 aktier av serie B).

Förutom kontant köpeskilling och apportemission av 164 584 aktier av serie B enligt ovan kommer vissa optioner enligt ett existerande optionsprogram för de anställda i Secure Thingz att bytas mot optioner i IAR Systems. En förutsättning för ett sådant byte av optioner är godkännande från aktieägarna i IAR Systems. Värdet på dessa optioner beräknas uppgå till cirka 18 MSEK baserat på nuvarande aktiekurs i IAR Systems och valutakurs USD/SEK. Bolaget har för avsikt att inom kort kalla till en extra bolagsstämma för beslut avseende detta.

”Genom förvärvet av Secure Thingz möter vi våra kunders ökade behov av produkter som garanterar datasäkerhet genom hela utvecklings- och tillverkningsprocessen”, kommenterar Stefan Skarin, VD, IAR Systems.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 19:00 CET.