Information angående incitamentsprogram i I.A.R. Systems Group AB (publ)

Bolagsstämman beslöt den 3 maj 2011 om en riktad emission av högst 1 168 856 teckningsoptioner samt beslöt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera.

Anmälningsperioden för de förvärvsberättigade löpte från och med den 27 juni 2011 till och med den 5 juli 2011 och erbjudandet till de anställda omfattade totalt 1 168 856 teckningsoptioner. Av totala antalet teckningsoptioner har 1 014 000 tecknats vilket motsvarar 91%. Av de teckande optionerna har 460 000 tecknats av koncernledningen.

Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 34,30 kronor och överlåtelsepriset per teckningsoption har fastställts till 1,22 kronor. Dotterbolaget IAR Systems AB innehar resterande 154 856 teckningsoptioner vilka kan, enligt anvisningar från styrelsen, erbjudas befintliga och framtida anställda att förvärvas på marknadsmässiga villkor enligt bolagsstämmans beslut.