INTOI BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

• Omsättningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 570,5 (518,9) varav 168,8 (150,7) MSEK under fjärde kvartalet. Detta motsvarar en organisk tillväxt på 10 procent under året och på 12 procent under det fjärde kvartalet.

• Rörelseresultatet totalt för året uppgick till 31,7 (40,5) MSEK, varav 1,9 (9,1) MSEK för fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen totalt uppgick till 5 (6) procent under året och 1 (6) procent för fjärde kvartalet.

• Resultatet i fjärde kvartalet 2008 har belastats med 7,2 MSEK för kostnader i pågående transaktioner.

• Resultat efter skatt för fjärde kvartalet 2007 har påverkats positivt av en uppskjuten skatteintäkt på 27,7 MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats under året och den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 79 (83) procent.

• Återköp av egna aktier har skett med 6,3 MSEK under året. Återköpen skedde under årets första 4 månader.

• Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 (2,00) SEK per aktie.

Viktiga händelser
• Årsstämman den 6 maj 2008 beslutade att ändra företagets firma till Intoi AB (publ). Samtidigt förtydligades företagets inriktning och profil till förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag. Årsstämman den 6 maj 2008 beslutade också om sammanläggning av aktier 1:10.

• Nocom Drift avyttrades den 1 oktober 2008.
Händelser efter periodens utgång
• Northern har tecknat ett avtal avseende ett utökat åtagande hos en kund i USA, vilket är Northerns största affär någonsin. Sista fasen av implementeringen kommer att intäktsföras under första halvåret 2009, medan support- och utvecklingsintäkter kommer att intäktsföras löpande.