Intoi delar ut Deltaco

Vid extra bolagsstämma i Intoi den 14 januari 2011 beslutades om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Deltaco AB. Utdelningen innebär att en (1) aktie i Intoi berättigar till en (1) aktie i Deltaco. Avstämningsdag för erhållande av aktier i Deltaco är den 14 april 2011.

Kista, 7 april 2011

Deltaco har erhållit godkännande för upptagande till handel på First North som drivs av NASDAQ OMX. En bolagsbeskrivning finns på www.intoi.se och på www.deltacoab.se.

Bolagsbeskrivningen innehåller de finansiella mål som Deltacos styrelse fastställt för Deltaco. De innebär att Deltaco ska uppnå en vinsttillväxt per aktie om 10 % per år, sett över en konjunkturcykel samt att soliditeten ska uppgå till minst 35 %.

Tidplan

Sista dag för handel inklusive rätt till aktier i Deltaco                        11 april 2011

Första dag för handel utan rätt till aktier i Deltaco                             12 april 2011

Avstämningsdag för utdelning av aktier i Deltaco                              14 april 2011

Första dag för handel i Deltaco på First North                                   19 april 2011                    

Utdelningen sker enligt Lex ASEA och aktieägarna i Intoi behöver inte vidta några åtgärder i samband med utdelningen. Deltacos aktie kommer att handlas under kortnamnet DELT och med ISIN-kod SE0003883800.

Deltaco har utsett Remium AB till Certified Adviser. Remium AB har även agerat finansiell rådgivare i samband listningen på First North.