INTOIs Bokslutskommuniké 2008

Omsättningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 570,5 (518,9) varav 168,8 (150,7) MSEK under fjärde kvartalet. Detta motsvarar en organisk tillväxt på 10 procent under året och på 12 procent under det fjärde kvartalet. Northern redovisar en kraftig omsättningsökning med 58 procent för året och med 124 procent för fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet för året uppgick till 31,7 (40,5) MSEK, varav 1,9 (9,1) MSEK för fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 5 (6) procent under året.

Resultatet i fjärde kvartalet har som en försiktighetsåtgärd belastats med 7,2 MSEK för kostnader i pågående transaktioner.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats under året och den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 79 (83) procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 (2,00) SEK per aktie.

- Vi ser ännu ingen effekt av en försämrad konjunktur men vidtar åtgärder i förebyggande syfte. En försämrad konjunktur ökar kostnadsmedvetenheten hos våra kunder vilket stärker vårt erbjudande inom vissa områden. Vi fokuserar därmed vår verksamhet på områden med möjligheter för en stabil och långsiktig lönsamhet trots en svagare konjunktur, Det råder osäkerhet om hur marknaden utvecklas för 2009 men året har försäljningsmässigt börjat bra, säger Stefan Skarin vd och koncernchef i INTO.I


Utdrag ur rapporten januari – december 2008:

• Resultat efter skatt uppgick till 31,6 (59,3) MSEK, varav 0,4 (36,9) MSEK under fjärde kvartalet. Resultat efter skatt för fjärde kvartalet 2007 har påverkats positivt av en uppskjuten skatteintäkt på 27,7 MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 2,85 (5,10) SEK, varav 0,04 (3,20) SEK under fjärde kvartalet.
• Eget kapital per aktie uppgick till 53,98 (52,90) SEK.
• Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 22,5 (17,2) MSEK för perioden, varav 1,1 (9,0) MSEK under fjärde kvartalet.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@INTOI.se