INTOIs Delårsrapport januari – juni 2009:

Stabil resultatutveckling och kraftigt förbättrat kassaflöde Deltaco förbättrad lönsamhet med rörelsemarginal över 10 %

Omsättningen från kvarvarande verksamheter ökade med 11 procent och uppgick till 301,5 (271,7) MSEK, varav 133,0 (125,3) MSEK under andra kvartalet. Samtliga innehav redovisar tillväxt för perioden. Koncernens innehav redovisar ett resultat på 29,8 (27,0) MSEK, varav 10,6 (8,5) MSEK för andra kvartalet. Deltaco redovisar en rörelsemarginal på 9,7 % för perioden över 10 % för andra kvartalet. IAR Systems har en försäljningsrelaterad resultatförbättring för andra kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 136 procent under perioden och 50 procent för andra kvartalet. Den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 80 (79) procent och eget kapital per aktie 55,07 (52,73) SEK. - Det är glädjande att koncernen redovisar tillväxt, lönsamhet och förbättrat kassaflöde trots lågkonjunktur och osäkerhet i marknaden. Vår fokus på långsiktig lönsamhet har skapat både finansiell styrka och en stabilitet som är unik - Stefan Skarin vd och koncernchef i INTO.I - Deltaco imponerar med en fortsatt förbättrad resultatutveckling trots att marknads-förutsättningarna är sämre jämfört med föregående år. Utdrag ur rapporten januari – juni 2009: • Omsättningen uppgick till 301,5 (278,0) MSEK • Resultat från innehav uppgick till 29,8 (27,0) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (19,2) MSEK • Röreselmarginalen uppgick till 7 (7) procent • Resultat efter skatt uppgick till 18,4 (18,6) MSEK • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24,1 (10.2) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 1,67 (1,68) SEK • Eget per kapital per aktie uppgick till 55,07 (52,73) SEK