INTOIs delårsrapport januari – september 2008:

Tredje kvartalet förbättrat resultat, rörelsemarginal och kassaflöde

Koncernen redovisar en organisk tillväxt på 9 procent för såväl perioden som för tredje kvartalet.
Omsättningen från kvarvarande verksamheter uppgick till 410,5 (377,6) varav 132,5 (121,2) MSEK under tredje kvartalet.

Rörelseresultatet förbättrades för kvartalet och rörelsemarginalen förbättrades både för kvartalet och för perioden. Rörelseresultatet uppgick till totalt 29,8 (31,4) MSEK, varav 10,6 (9,6) MSEK för tredje kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 7 (6) procent för perioden och 8 (6) procent för tredje kvartalet.
Den svagare dollarn har påverkat omsättningen negativt med 5,1 MSEK och rörelseresultatet med 2,8 MSEK. I takt med att dollarn stärks så kommer den negativa påverkan koncernen haft under året att minska.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 16 MSEK från 8 till 24 MSEK för perioden och den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 80 (83) procent och ett eget kapital per aktie på 53,92 (49,52) SEK.


”Det är glädjande att koncernen redovisar förbättrat resultat och kassaflöde i tider som präglas av finansiell oro och stor osäkerhet. Vi ser ännu ingen effekt av en försämrad konjunktur men vidtar åtgärder i förebyggande syfte. En försämrad konjunktur ökar kostnadsmedvetenheten hos våra kunder vilket stärker vårt erbjudande inom vissa områden. Vi fokuserar därmed vår verksamhet på områden med möjligheter för en stabil och långsiktig lönsamhet trots en svagare konjunktur.”- säger Stefan Skarin vd och koncernchef i INTO.I

Utdrag ur rapporten januari – september 2008:
• Omsättningen uppgick till 410,5 (539,6) MSEK, varav 132,5 (162,1) MSEK under tredje kvartalet.
• Rörelseresultatet uppgick till 29,8 (31,4) MSEK, varav 10,6 (9,6) MSEK under tredje kvartalet.
• Rörelsemarginalen uppgick till 7 (6) procent för perioden och till 8 (6) procent för tredje kvartalet.
• Resultat efter skatt uppgick till 31,2 (22,4) MSEK, varav 12,6 (6,9) MSEK under tredje kvartalet.
• Resultat per aktie uppgick till 2,81 (1,92) SEK, varav 1,14 (0,59) SEK under tredje kvartalet.
• Eget kapital per aktie uppgick till 53,92 (49,52) SEK.
• Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 24,2 (8,2) MSEK för perioden, varav 14,0 (9,7) MSEK under tredje kvartalet.


För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI
mobil: +46 708 65 10 05
e-post: stefan.skarin@INTOI.se