Kallelse till extra bolagsstämma i Intoi AB (publ)

Aktieägarna i Intoi AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 januari 2011 klockan 16.00 i Kista Science Tower, konferensrum Empire State Building, i Kista

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 januari 2011,

– dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 11 januari 2011, under adress Intoi AB (publ), Kista Science Tower, 164 51 Kista eller per telefon 08-410 920 00 eller telefax 08-410 920 01 eller via bolagets webbplats www.intoi.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 7 januari 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.intoi.se. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1.                   Öppnande av stämman.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                   Godkännande av dagordning.

5.                   Val av en eller två justeringsmän.

6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                   Beslut om minskning av reservfonden samt utdelning av Deltaco.

8.                   Avslutande av bolagsstämman.

Bakgrund

Styrelsen i Intoi AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att föreslå att Bolaget skall minska reservfonden och dela ut IT-distributören Deltaco till aktieägarna.

Beslut om minskning av reservfonden samt utdelning av Deltaco (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska Bolagets reservfond med
270 200 041 kronor för återbetalning till aktieägarna genom sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget TurnIT AB (under namnändring till Deltaco AB) (”Deltaco”) (där Deltaco-koncernen ingår) samt avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningsbeslutet får inte verkställas utan att Bolaget erhållit tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Styrelsen bedömer att minskningsbeslutet kommer kunna verkställas under första halvan av andra kvartalet 2011. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sakutdelningen så snart tillstånd till verkställande av beslutet att minska reservfonden erhållits enligt ovan.

Per den 31 december 2009 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 113 177 092 kronor. Sedan balansdagen den 31 december 2009 har tidigare fattats beslut om kontantutdelning till aktieägarna om sammanlagt 13 817 451 kronor. Det bokförda värdet av de aktier i Deltaco som föreslås att delas ut till aktieägarna i Bolaget uppgår till 226 507 000 kronor. Avsättningen till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman medför att fritt eget kapital i Bolaget ökar med 43 693 041 kronor.

Utdelningen av aktierna i Deltaco omfattas av den så kallade Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige. Utdelningen innebär att varje aktie oavsett serie i Bolaget ger rätt till en aktie i Deltaco.

I samband med utdelningen är avsikten att aktierna i Deltaco skall upptas till handel på First North, vilket förväntas ske med första handelsdag under första halvan av andra kvartalet 2011.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt föreskrivna handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) finns att tillgå på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats www.intoi.se från och med den 30 december 2010 och sänds till aktieägare som så begär.

Per den 30 december 2010 fanns i Bolaget totalt 11 688 561 aktier, varav 100 000 aktier av serie A och 11 588 561 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 12 588 561 röster. Bolaget innehar för närvarande 634 600 aktier av serie B, vilka inte får företrädas på stämman.

Stockholm i december 2010

Intoi AB (publ)

Styrelsen