Kallelse till extra bolagsstämma i Nocom AB (publ)

Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2005, klockan 11.00, i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala.

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 17 januari 2005, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 21 januari 2005, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 17 januari 2005 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Presentation av de offentliga erbjudandena till aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i TurnIT AB (publ) och till aktieägare i IAR Systems AB (publ). 8. Beslut om ändring av bolagsordningen. 9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B samt emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. 10. Avslutande av bolagsstämman. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras på sätt att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B samt emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B (punkt 9) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B samt emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Bemyndigandet skall endast kunna användas för emissioner i syfte att erlägga vederlag i samband med de offentliga erbjudandena till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i TurnIT AB (publ) och till aktieägare i IAR Systems AB (publ). Emissionsbeslut avseende aktier och skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier får förenas med bestämmelse om betalning i form av apportegendom. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att besluta om kontantemission av aktier av serie B riktat till innehavare av teckningsoptioner i TurnIT AB (publ), varvid emissionskursen får sättas lägre än gällande börskurs för Nocom-aktien. Bemyndigandet enligt denna punkt 9 förutsätter för dess giltighet att beslutet biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar inför bolagsstämman Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8-9 ovan samt handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Uppsala på ovan angiven adress från och med den 20 januari 2005 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Uppsala i december 2004 Nocom AB (publ) Styrelsen