Kallelse till ordinarie bolagsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Nocom AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001, klockan 16.30, på Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 20 april 2001, klockan 16.00, under adress: Nocom AB (publ), Kristallen, 754 51 Uppsala eller per telefon 018-65 55 00 eller telefax 018-65 55 55 eller via Internet på www.nocom.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 12 april 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Ärenden 1. Öppnande av bolagsstämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören Tomas Nygren. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelse. 12. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B. 13. Bemyndigande för vd att vidta formella ändringar i samband med registrering. 14. Avslutande av bolagsstämman. Emissionsbemyndigande (punkt 12 ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 5.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall endast kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar till stämman Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2000 beräknas skickas till aktieägarna i månadsskiftet mars/april. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den 12 april 2001. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 12 ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget under minst en vecka före bolagsstämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2000 inte lämnas. Förslag till val av styrelse m m Bolagets nomineringskommitté föreslår omval av styrelseledamöterna Ola Norberg, Curt Egerot, Anders Jonson, Michael Grimborg och Per Westerberg samt nyval av Christer Magnusson. Aktieägare representerande minst 71 procent av rösterna har underrättat bolaget att de avser att rösta i enlighet med kommitténs förslag. Styrelseledamöterna Bengt Nilsson och Clas Strååt har avböjt omval. Frågan om val av revisor skall inte behandlas på stämman. Uppsala i mars 2001 Nocom AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Tomas Nygren, verkställande direktör, Nocom AB (publ) tel: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00050/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00050/bit0001.doc