Kommuniké från extra bolagsstämma i Intoi AB (publ) den 14 januari 2011

Stockholm, fredagen den 14 januari 2011

Minskning av reservfonden och utdelning av Deltaco

I enlighet med förslag från styrelsen har bolagsstämman fattat beslut om att minska reservfonden i Intoi AB(publ) med 270 200 041 kronor för återbetalning till aktieägarna genom sakutdelning av samtliga aktier i dotterbolaget TurnIT AB (under namnändring till Deltaco AB) samt avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningsbeslutet får inte verkställas utan att Intoi AB (publ) erhållit tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Styrelsen bedömer att minskningsbeslutet kommer att kunna verkställas under första halvan av andra kvartalet 2011.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sakutdelningen så snart tillstånd till verkställande av beslutet att minska reservfonden erhållits.

Utdelningen av aktierna i Deltaco omfattas av den så kallade Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige. Utdelningen innebär att varje aktie oavsett serie i Intoi AB (publ) ger rätt till en aktie i Deltaco.

I samband med utdelningen är avsikten att aktierna i Deltaco skall upptas till handel på First North, vilklet förväntas ske med första handelsdag under första delen av andra kvartalet 2011.

Stockholm fredagen den 14 januari 2001

Styrelsen
Intoi AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin                       vd och koncernchef INTOI

mobil:                                   +46 708 65 10 05

e-post:                                  stefan.skarin@INTOI.se

Peter Larsson                       styrelseordförande INTOI

mobil:                                   +46 708 32 72 68

e-post:                                  peter.larsson@episerver.com