Kommuniké från extra bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 27 januari 2005

Ändring av bolagsordningen Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 4 i bolagsordningen innebärande att denna punkt får följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor.” Bemyndigande Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B samt emission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlägga vederlag i samband med de offentliga erbjudandena till innehavarna av aktier och teckningsoptioner i TurnIT AB (publ) och till aktieägare i IAR Systems AB (publ). Bemyndigandet skall endast kunna användas för emissioner i detta syfte. Emissionsbeslut avseende aktier och skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier får förenas med bestämmelse om betalning i form av apportegendom. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att besluta om kontantemission av aktier av serie B riktat till innehavare av teckningsoptioner i TurnIT AB (publ), varvid emissionskursen får sättas lägre än gällande börskurs för Nocomaktien. Uppsala torsdagen den 27 januari 2005 Styrelsen Nocom AB (publ) För ytterligare information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström finansdirektör, Nocom mobil: 0708 – 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se