Kommuniké från I.A.R. Systems Group (publ) årsstämma 26 april 2022

Stockholm, Sverige – 26 april 2022 – Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare gavs möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning). Ett anförande av verkställande direktören Richard Lind, där han kommenterar bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2021 har publicerats på bolagets hemsida, www.iar.com/investerare.
Vid årsstämman i I.A.R. Systems Group AB den 26 april 2022 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen fattade årsstämman beslut om att ingen utdelning skall ske.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Nicolas Hassbjer, Michael Ingelög, Fred Wikström och Cecilia Wachtmeister. Sabina Lindén valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Stämman valde Nicolas Hassbjer till styrelsens ordförande.
Vidare beslutades att styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 500 000 kronor och till övriga ledamöter 200 000 kronor per person.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 § aktiebolagslagen.

Erforderlig majoritet erhölls inte för att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram
Till följd av att vissa internationella investerare röstade emot styrelsens förslag erhölls inte erforderlig majoritet för att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram.

Beslut om bemyndiganden
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 1 552 037 aktier av serie B,
motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 10,0 procent av
röstetalet efter utspädning.


Styrelsen bemyndigades vidare att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut
om avyttring av bolagets egna aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.


Stockholm tisdagen den 26 april 2022
Styrelsen
I.A.R. Systems Group AB (publ)

Denna information är sådan information som I.A.R. Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl 14:15.

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Richard Lind, VD, IAR Systems
Email: richard.lind@iar.com