Kommuniké från IAR Systems Group (publ) årsstämma 25 april 2018

Stockholm, 25 april 2018 

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 5,00 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2017. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 27 april 2018. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 3 maj 2018.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Maria Wasing, Lisa Kaati, Kent Sander och Stefan Skarin. Helena Nordman-Knutson valdes som ny styrelseledamot. Stämman valde Maria Wasing till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelse arvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 375 000 kronor och till övriga ledamöter 165 000 kronor per person. Inget arvode utgår till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2018 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst tre ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman.

Återköp respektive överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier atier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Stockholm onsdagen den 25 april 2018
Styrelsen
IAR Systems Group AB (publ)

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

Denna information är sådan information som IAR Systems Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 22.00 CET.