Kommuniké från IAR Systems Group (publ) årsstämma 29 april 2015

Stockholm, onsdagen den 29 april 2015

Utdelning
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 5,00 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2014. Avstämningsdag beslutades till måndagen den 4 maj 2015. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 7 maj 2015.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Markus Gerdien, Peter Larsson, Jonas Mårtensson och Stefan Skarin samt nyvaldes Maria Wasing. Karin Moberg hade meddelat att hon inte var tillgänglig för omval. Stämman omvalde Markus Gerdien till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelse arvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 325 000 kronor och till övriga ledamöter 150 000 kronor per person. Inget arvode utgår till de styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 30 september 2015 sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieäagrgrupperingarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016.

Nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Systet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission.

Återköp respektive överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Vidare bemyndigades styrelsen att fatta beslut om avyttring av bolagets egna aktier atier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Stockholm onsdagen den 29 april 2015
Styrelsen
IAR Systems Group AB (publ)