Kommuniké från Nocoms bolagsstämma 990318

Kommuniké från Nocoms bolagsstämma 990318 Vid ordinarie bolagsstämma i Nocom som i dag hållits i Uppsala har följande beslutats: Val av styrelse. Följande styrelse omvaldes: Tomas Matsson, Anders Jonson, Hans Åkerblom, Curt Egerot, Bengt Nilsson och Ola Norberg. Val av revisorer. Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Ingvar Pramhäll och Leonard Daun, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Utdelning. I enlighet med förslag från styrelsen sker ingen utdelning för verksamhetsåret 1998. Ändringar i bolagsordningen. Ändringar i bolagsordningen beslutades innebärande en anpassning till nya aktiebolagslagen vad gäller mandatperiod för revisorer, kallelse till bolagsstämma samt ärenden på ordinarie bolags-stämma. Bemyndigande. Styrelsen bemyndigades att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 500.000 aktier av serie B i syfte att öka handlingsfriheten vid förvärv av företag eller verksam-heter. Uppsala den 18 mars 1999 Nocom AB (publ) Styrelsen Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport för perioden januari - mars 1999 publiceras den 21 april. För ytterligare information kontakta: Anders Jonson, VD, tel: 018-655533, e-mail: anders@nocom.se eller Tomas Nygren, vVD, tel: 018-655518, e-mail: tomas.nygren@nocom.se Anders Jonsons anförande vid bolagsstämman finns att läsa på Nocoms hemsida (www.nocom.se). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/19/19990319BIT00020/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/03/19/19990319BIT00020/bit0001.doc