Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom den 11 april 2000

Uppsala onsdagen den 12 april 2000 Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom den 11 april 2000 * Fondemission 4:1 * Optionsprogram riktat till anställda * Michael Grimborg ny styrelseledamot * Ola Norberg ny styrelseordförande * Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission Vid den ordinarie bolagsstämman i Nocom AB (publ) som hölls i Uppsala den 11 april har följande beslutats: Val av styrelse Följande styrelseledamöter omvaldes: Ola Norberg, Anders Jonson, Curt Egerot, Clas Strååt och Bengt Nilsson. Michael Grimborg valdes som ny styrelseledamot. Michael Grimborg är försäljnings- och intäktsansvarig på TV4, samt ingår i TV4:s ledningsgrupp. Tidigare styrelseledamöterna Tomas Matsson och Hans Åkerblom hade avböjt omval. Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Ola Norberg till ordförande. Ola Norberg har varit styrelseledamot i bolaget sedan 1996 och har lång, internationell erfarenhet av telekom- och IT-branschen, bland annat från Ericsson och Enator. Val av revisorer Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorerna Ingvar Pramhäll och Leonard Daun, båda Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen sker ingen utdelning för verksamhetsåret 1999. Ändring i bolagsordningen Stämman beslutade ändra § 4 i bolagsordningen till följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18.000.000 kronor och högst 72.000.000 kronor. Fondemission Stämman beslutade att genom fondemission öka bolagets aktiekapital från 5.329.176 kronor med 21.316.704 kronor till 26.645.880 kronor genom utgivande av 21.316.704 nya aktier, envar aktie å nominellt en (1) krona. Av de nya aktierna skall 3.774.504 vara av serie A och 17.542.200 av serie B. Teckningsoptioner riktade till personalen Stämman beslutade att emittera två skuldebrev med vardera 375.000 avskiljbara optionsrätter. Dessa teckningsoptioner, motsvarande vardera högst 375.000 nya aktier av serie B, skall sedan, på marknadsmässiga villkor, kunna förvärvas av ledande befattningshavare och övrig personal inom Nocomkoncernen. Bemyndigande Styrelsen bemyndigades att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 2.500.000 aktier av serie B. Detta i syfte att dels öka handlingsfriheten vid förvärv av företag och rörelser, dels kunna införskaffa kapital till bolaget genom riktade emissioner på kapitalmarknaden. Tidigare bemyndigande upphävdes samtidigt. Uppsala den 11 april 2000 Nocom AB (publ) Styrelsen Nästa ordinarie rapporttillfälle Delårsrapport för perioden januari-mars 2000 publiceras den 27 april 2000. För ytterligare information, kontakta: Anders Jonson, vd Nocom, 0708 - 65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Tomas Nygren, v vd Nocom, 018 - 65 55 18 e-post: tomas.nygren@nocom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/12/20000412BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/12/20000412BIT00070/bit0002.pdf