Kvartalsrapport Januari - mars 2001

Kvartalsrapport Januari - mars 2001 * Omsättningen ökade med 51 procent till 72,3 (48,0) MSEK. * Andelen kontrakts- och transaktionsbaserad intäkter uppgick till 47 (44) procent. * Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -17,4 (-3,4) MSEK. * Resultat före skatt uppgick till -33,3 (-6,9) MSEK. * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,6 (9,9) MSEK * Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 239 (196) * Uppdelning av verksamheten i tre affärsområden, Nocom Communications, Nocom Travelutions samt Tradevision. * Förvärv av Aerohosting AB och utestående 30 procent av Nocom Mobile Commerce Solutions AB. Detta ger ett förstärkt erbjudande till resebranschen. * Nocoms nya driftscenter för affärskritisk hosting och ASP har invigts och knyter samman bolagets erbjudande kring Internet, mobila tjänster och e-logistik. * Flera betydande affärer - ramavtal angående konsulttjänster med Utfors rörande den nordiska marknaden - ett flertal content management affärer - e-logistiktjänster till bland annat Cargo Center Sweden, Fujairah i Förenade Arabemiraten SAS/Lufthansa samt British Midlands. Efter periodens utgång * Avveckling av investering i Pharma Interactive AB, en portal för läkemedelsförskrivande läkare. Nedskrivning av aktier belastar finansnettot för första kvartalet med 7,0 MSEK. * Omstrukturering av verksamheten i Göteborg, med ny inriktning mot systemdesign och systemutveckling. Kostnaden om 3,0 MSEK för omstruktureringen ingår i rörelseresultatet för första kvartalet . Utsikter 2001 * Lönsamhet före avskrivningar av goodwill under fjärde kvartalet 2001. * Markant minskad investeringstakt under resten av året jämfört med första kvartalet. Nocom hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Verksamheten drivs i tre affärsområden. Nocom Communications erbjuder konsulttjänster, programvaror samt övriga tjänster såsom ASP-tjänster, managed hosting, support, experthjälp och utbildning. Kunderna är nordiska företag inom industri, telekom, bank&finans, handel och media. I Nocom Communications ingår också marknadskommunikationsbyrån Hera samt programvarudistributören Nocom Software. Nocom Travelutions erbjuder reseindustrin managementkonsulttjänster inom områdena distributionsstrategi, mobilt internet, teknik, prisstrategi och infrastruktur. Tradevision erbjuder den internationella transportindustrin e- logistiktjänster som täcker hela transportkedjan - från avsändare, via berörda transportörer och tjänsteföretag till mottagare. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Väsentliga händelser under perioden Under perioden har Nocoms verksamhet delats in i tre affärsområden. Nocom Communications, Nocom Travelutions samt Tradevision. Varje enhet fokuserar på sin speciella marknad. Nocom har under perioden väsentligt förstärkt erbjudandet till kunderna inom resebranschen. Dels genom förvärvet av de utestående 30 procent av Nocom Mobile Commerce Solutions AB (MCS), dels genom förvärvet av Aerohosting AB, ett managementkonsultföretag inriktat mot resebranschen. Tillsammans bildar MCS och Aerohosting affärsområdet Nocom Travelutions AB Nocom har sedan 1999 arbetat målmedvetet med att öka erbjudandet till den befintliga kundbasen. Ett exempel på detta är det ramavtal angående konsulttjänster som tecknades med Utfors rörande den nordiska marknaden, vilket stärker Nocoms position som en leverantör av konsulttjänster till telekomindustrin. Ett flertal intressanta affärer inom content management har också genomförts under perioden. Nocoms nya driftscenter för affärskritisk hosting och ASP-tjänster har invigts i Stockholm. Detta innebär ett förstärkt erbjudande av avancerade driftstjänster samt ökad kapacitet. Driftscentret knyter samman Nocoms erbjudande kring Internet, mobila tjänster och e-logistik Nocom har också genomfört ett profilbyte för att stärka företagets varumärken. Väsentliga händelser efter periodens utgång Under april har beslut om en omstrukturering av verksamheten i Göteborg fattats för att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation. Den huvudsakliga inriktningen ändras från multimediautveckling till systemdesign och systemutveckling. Kostnaden om 3,0 MSEK för omstruktureringen ingår i rörelseresultatet kvartal ett. Nocom avvecklade efter periodens utgång sin investering i Pharma Interactive CGS AB, en portal för läkemedelsförskrivande läkare, då förutsättningarna för att driva verksamheten radikalt försämrats vilket i sin tur har omöjliggjort vidare finansiering. Styrelsen för Pharma Interactive har begärt företaget i konkurs. Nocoms andel av företaget uppgick till 19 procent. Nocoms bokförda värde för aktierna, 7,0 MSEK har skrivits ned i sin helhet. Förlusten belastar första kvartalets finansnetto. Nocoms marknad Efter ett turbulent år 2000 för IT-branschen har många företag varit försiktiga med sina IT-investeringar även under första kvartalet år 2001. Konsultbranschen är generellt sett svag med vikande orderingång. Detta gäller främst enklare konsulttjänster. Nocom har dock inom sina valda segment sett att intresset för vårt erbjudande ökat, vilket gör att vi bedömer att tillväxten under de kommande kvartalen fortsättningsvis är god. Nocoms verksamhet har under ett flertal år successivt anpassats till att öka andelen tjänster i erbjudandet för att möta de krav som ställs på företagens IT- och affärsprocesser när globalisering, avregleringar samt krav på effektivisering tilltar Nocom Communications Fokuseringen på specialistkonsulting runt affärsområdets programvaror, gör att Nocom Communications är mindre konkurrensutsatt än många andra i branschen. Detta började ge effekt under slutet av perioden och beräknas få större genomslag under resten av året. Inom programvaruverksamheten ses en positiv utveckling för programvaror inom Content Management och integration. Nocom Travelutions Affärsresandet ökar och därmed kraven på effektivare resetjänster. Att kunna erbjuda resenären nya typer av tjänster ökar kundlojaliteten och konkurrenskraften. Nocom Travelutions fokus på managementkonsulttjänster till resebranschen ger goda förutsättningar till lönsamhet under resten av året. Nocom Travelutions genererar också affärer för Nocom Communications konsult och tjänsteverksamhet. Tradevision I en värld där rörligheten av varor ökar, ofta på ett internationellt plan, ställs stora krav på information om varuflödet i realtid. Detta kräver helt nya IT-lösningar. Tradevision har en ledande position inom detta område, vilket har uppmärksammas av flera internationella aktörer inom transportbranschen. Marknaden för e-logistiklösningar växer och bedöms på sikt ha stor potential. 2001 och framåt Nocom beräknar att under kommande år få utväxling på de investeringar som gjorts under föregående år. Med en anpassning till rådande marknadssituation och en fokusering på lönsamhet skall Nocom uppnå lönsamhet före avskrivningar av goodwill under fjärde kvartalet 2001. Detta skall uppnås främst genom: · Fortsätta att öka andelen tjänster i erbjudandet. Tjänster nära kopplade till våra programvaror. · Öka andelen kontrakts- och transaktionsbaserade tjänster · Fortsätta bygga och stärka strategiska partnerskap. · Fördjupa erbjudandet till den befintliga kundbasen. Då tillväxtmöjligheterna för Tradevision bedöms som goda kommer en fortsatt investering i en internationell expansion samt en vidareutveckling av Tradevisions system att ske. Nocoms tillväxt avses ske på såväl organisk väg som genom strategiska och taktiska förvärv. Inga ytterligare finansieringsbehov förutses med nuvarande planer. Nocoms mål, vilka är oförändrade, kan sammantaget uttryckas i en årlig omsättningstillväxt med 30-50 procent. Resultatmålet är att inom en tvåårsperiod nå en uthållig rörelsemarginal på drygt 10 procent i genomsnitt över en konjunkturcykel. Mot bakgrund av det oklara konjunkturläge som för närvarande råder är det viktigt att vara observant på förändringar i marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02300/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT02300/bit0001.pdf