Nocom Bokslutskommuniké 2006

Rörelseresultatet förbättrades från 35 till 55 MSEK genom ökat fokus på Programvara

• IAR Systems överträffar resultatmål med 22 procent tillväxt och fördubblat resultat
• Northerns omsättning och resultat ökar snabbt i takt med investeringar i försäljningsresurser
• Distribution skapar stabilitet i sin mix av marknader där Deltaco och Nocom Software visat störst framgångar
• Omsättningen uppgick till 771,5 (635,6) MSEK på helåret och 229,0 (234,0) MSEK i fjärde kvartalet
• Rörelseresultatet uppgick till 54,6 (34,8) MSEK och 19,5 (18,7) MSEK i fjärde kvartalet
• Resultat efter skatt uppgick till 53,4 (57,0) MSEK på helåret och 29,7 (45,9) MSEK i fjärde kvartalet
• Resultat per aktie uppgick till 0,55 (0,57) SEK på helåret och 0,31 (0,39) SEK i fjärde kvartalet
• Nettokassan ökade med 50 MSEK - Styrelsen föreslår utdelning med 0,30 SEK per aktie

VD HAR ORDET
2006 blev ännu ett i raden av framgångsrika år för Nocom. När vi summerar året kan vi konstatera att både resultat och omsättning överträffar bolagets tidigare år. För fjärde året i rad uppnår vi ett kraftigt förbättrat rörelseresultat med en ökning från 35 till 55 miljoner kronor. De senaste årens målmedvetna arbete att nå stabil, långsiktig lönsamhet fortsätter att vara framgångsrikt.

Vi gick in i året som en stark IT-koncern, verksam inom tre områden – Programvara, Distribution och Tjänst. Förhoppningarna på fokusering på verksamhetsområdet Programvara har infriats medan utvecklingen i de olika marknaderna inom Distribution är fortsatt en utmaning.

Främst är det programvarubolaget IAR Systems som skördat framgångar under året. Med sin framskjutna position på den globala chipmarknaden har bolaget vuxit och fördubblat sitt rörelseresultat under 2006. Under året kompletterades programvaruverksamheten genom förvärvet av Northern – ett bolag som stärker koncernens erbjudande och samtidigt kan dra nytta av Nocom för att växa och utvecklas.

För Distributionsverksamheten har vi skapat en stabilitet genom en kombination av marknader. Målet var en stabil och god lönsamhet där stora delar av verksamhetsområdet utvecklats positivt under året. Vi har dock fortfarande en bit kvar i vårt arbete med att nå det finansiella målet inom Distributionsverksamheten som helhet.

Deltaco har med bibehållen rörelsemarginal genomfört förändringar från att vara en effektiv inköpsorganisation till att även bli ett framgångsrikt försäljningsbolag. Nocom Software har som fokuserad nischdistributör haft försäljningsframgångar och visar god lönsamhet. Både Deltaco och Nocom Software kommer att öka investeringarna under 2007 – Deltaco i eget varumärke och Nocom Software i en utökad nordisk etablering.

Nocom Security har en negativ utveckling i både resultat och omsättning under året och främst i fjärde kvartalet. Vi har under året genomfört stora förändringar för att anpassa organisation, produkt-erbjudande och ledning för att vända den negativa trenden. Nocom Security har under fjärde kvartalet haft en vikande försäljning av avancerade säkerhetslösningar och har därmed fått en större andel volymrelaterad försäljning som innebär större konkurrens och lägre marginaler.

Vi kommer i större utsträckning fokusera på kortsiktig lönsamhet med begränsade investeringar både inom Nocom Security och inom all distribution inom koncernen som vi definierar volymdistribution.

2006 blev även ett år av renodling, främst genom avyttringen av Nocom Networks, vilket också innebar att verksamhetsområdet Tjänst avvecklades. Tjänsteverksamheten har endast svarat för en marginell andel av koncernens omsättning och haft få synergier med övriga verksamhetsområden. Även dotterbolaget Webcontrol, verksamt inom Distribution, avyttrades under året. Webcontrol har under de senaste åren allt mer utvecklats till en konsultverksamhet, snarare än en distributör.

Vår finansiella ställning har stärkts ytterligare under året. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades kraftigt genom våra dotterbolags stabilt positiva resultatutveckling. Med starka kassaflöden i ryggen ökar vi nu investeringstakten 2007 främst inom Programvaruverksamheten där vi successivt under året ökar vår närvaro med nya säljkontor och fler säljare för en bredare internationell etablering.

Det är naturligtvis roligt att kunna summera ett så framgångsrikt Nocomår. Jag tillträdde posten som vd i maj och året har bjudit på många utmaningar. År 2006 har inneburit en utökning av programvara, renodling av verksamheten och utformning av den viktiga strategiska planeringen för de kommande åren. Vi går stärkta in i år 2007, med hög ambition att vilja skapa ännu ett framgångsrikt och spännande år för våra dotterbolag och aktieägare.

Stockholm, onsdagen den 14 februari 2007
Stefan Ström, verkställande direktör och koncernchef Nocom AB (publ)

KONCERNEN
Omsättningen ökade med 21 procent genom både organisk och förvärvsrelaterad tillväxt. Rörelseresultatet ökade från 34,8 till 54,6 MSEK där Programvara stod för den bästa resultatutvecklingen. Koncernens lönsamhet stärktes och rörelsemarginalen uppgick till 7,1 (5,5) procent. Den högre rörelsemarginalen är en effekt av tillväxten inom Programvara samt den stärkta lönsamheten inom Distribution.

Årets fjärde kvartal är det resultatmässigt bästa i Nocoms historia. Programvara mer än fördubblade sitt resultat och Distribution minskade något jämfört med föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat från 7,4 till 44,4 MSEK under året. Nocoms finansiella ställning är stark med en nettokassa på 89,2 (39,9) MSEK och en soliditet på 74 (63) procent.

FÖRSLAG TILL UTDELNING 2007
Styrelsen föreslår en utdelning på 0,20 kronor per aktie och en extrautdelning på 0,10 kronor per aktie. Ingen utdelning lämnades under 2006.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hålls den 3 maj 2007 klockan 18.00 på Scandic Anglais konferens, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Nocoms fullständiga årsredovisning kommer att hållas tillgänglig från mitten av april på hemsidan och i bolagets lokaler i Kista Science Tower, Kista.

FRAMTIDSUTSIKTER
En fortsatt positiv konjunktur inom IT-investeringar för 2007 bedömer vi skall ge koncernen en stark marknadsposition och möjlighet till fortsatt positiv utveckling.

Nocoms långsiktiga mål är att växa snabbare än IT-marknaden generellt genom ökade investeringar av försäljningsresurser, produktutveckling och en global närvaro.

Starkt resultat, strategisk fokus och marknadens utveckling skapar nya möjligheter att förädla koncernens portfölj och inriktning.

Vårt finansiella fokus för koncernen är en fortsatt stabil långsiktig lönsamhet, ökad tillväxt inom Programvara och stärkt lönsamhet inom Distribution.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsredovisning 2006 april 2007
Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 2007 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 2007 7 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 februari 2008